Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Decyzja ustalająca charakter wód – procedura w nowym prawie wodnym

14.10.2017 | n.b.

ustalanie charekteru wód 

Z dniem 01.01.2018r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo wodne, a wraz z nią nowa procedura dotycząca ustalająca charakteru wód.

Wody wg. nowej ustawy Prawo wode z 20 lipca 2017 r. dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne.

Wodami powierzchniowymi są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe wody powierzchniowe.

Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się z kolei na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:

1)  ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek;

2)  jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych;

3)  sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;

4)  kanałach.

Śródlądowymi wodami stojącymi są natomiast w rozumieniu ustawy wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.

Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych. Co istotne - wody płynące będące wodami publicznymi, co do zasady nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Oznacza to, że właścicielem wód płynących jest Skarb Państwa. Podmiot inny niż Skarb Państwa nie może kupić w drodze umowy sprzedaży wody płynącej, ani też gruntu pokrytego tymi wodami.

 

Procedura

Aktualnie, jeżeli oznaczenie, w ewidencji gruntów i budynków, gruntu pokrytego wodami nie odpowiada stanowi faktycznemu (rzeczywistości), doprowadzenie do zmiany oznaczenia możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego w przepisach ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowa ustawa – Prawo wodne wprowadza procedurę ustalenia charakteru wód. Postępowanie będzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, który po przeprowadzeniu postępowania wyda decyzję administracyjną określającą charakter wód. Decyzja ta będzie podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Jednakże możliwość skorzystania z tej procedury jest ograniczona, bowiem ze stosownym wnioskiem będzie mógł wystąpić jedynie właściciel gruntu przyległego do wód. Wniosek ma spełniać określone wymagania formalne, zaś do wniosku będą musiały być załączone dokumenty podzielone na dwie części: część opisową obejmująca: opis elementów hydromorfologicznych wód, w tym reżimu hydrologicznego,  ciągłość wód, warunki morfologiczne, analizę historyczną przynależności tych wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych; oraz część graficzną obejmującą mapy sytuacyjno-wysokościowe obrazujące przebieg wód od ujścia do źródeł oraz inne dostępne dokumenty.

 

Niekiedy problemem jest ustalenie czy dana woda jest wodą płynącą czy wodą stojącą.

Skarb Państwa niejednokrotnie prowadzi spory z właścicielami gruntów pokrytych wodami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako wody stojące, twierdząc, że woda jest wodą płynącą, a jej właścicielem powinien być Skarb Państwa. Niemniej jednak dotyczy to sporów stricte sądowych, a interes prawny w takiej sprawie ma Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 219 nowej ustawy prawo wodne z dnia 01 lipca 2017 r. charakter wód będzie mógł ustalić w drodze decyzji minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Istotne jest to, że decyzja w tej sprawie będzie wydawana na wniosek właściciela gruntu przyległego do wód. Oznacza to, że każdy kto sąsiaduje z wodą będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem, żeby ustalić charakter sąsiadującej wody. Ma to przede wszystkim znaczenie dla możliwości korzystania z wody dla sąsiadującego właściciela gruntu.  

Zgodnie z ustawą do wniosku będzie trzeba dołączyć:

1)  część opisową obejmującą:

a)  opis elementów hydromorfologicznych wód, w tym reżimu hydrologicznego,

b)  ciągłość wód,

c)  warunki morfologiczne,

d)  analizę historyczną przynależności tych wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych;

2)  część graficzną obejmującą mapy sytuacyjno-wysokościowe obrazujące przebieg wód od ujścia do źródeł oraz inne dostępne dokumenty.

Istotne w nowej regulacji jest to, że decyzja Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!