Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Naliczanie opłat za usługi wodne wciąż sprawia problemy

Natalia Rejman

Natalia Rejman | 10.09.2018 Starszy Asystent Radcy Prawnego

Wejście w życie nowej ustawy prawo wodne zapoczątkowało naliczanie nowego rodzaju opłat publicznoprawnych - opłat za usługi wodne.

Problemy naliczania opłat za usługi wodne

Pomimo obszernego uzasadnienia projektu ustawy, interpretacji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz obowiązywania nowej ustawy od przeszło już 8 miesięcy - można zauważyć poważne problemy w stosowaniu przepisów w sprawie opłat za usługi wodne, zarówno przez organy wymierzające owe opłaty - jak i przez podmioty obowiązane do ich uiszczania.

Niejednolitość przepisów sprawia, że poszczególne gminy oraz organy Wód Polskich nakładają opłaty za usługi wodne, w najczęściej maksymalnej wysokości.

Do wojewódzkich sądów administracyjnych wpływają liczne skargi podmiotów, które nie godzą się na ponoszenie opłat, w szczególności w zakresie zasadności jej ponoszenia, a następnie wysokości tych opłat.

Organy wymierzające opłaty za usługi wodne - analizując każdy indywidualny przypadek - powinny mieć na uwadze, że opłaty za usługi wodne są daninami publicznymi. Wobec takiego właśnie charakteru tych opłat, od organów wymaga się uwzględnienia tej okoliczności przy dokonywaniu wykładni przepisów określających obowiązek ich uiszczania.

Jednakże brak jednolitej wykładni tych przepisów oraz niejednolitość ich stosowania prowadzą do tego, że organy niejednokrotnie nakładają obowiązki uiszczenia opłat za usługi wodne nawet w sytuacji, gdy nie jest to w ogóle zasadne.

opłaty usługi wodne 

freeimages.com


Konieczność rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Przepisy postępowania administracyjnego wskazują, że jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie jej uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej - wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść tego podmiotu.

Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie ryzyka obciążenia strony skutkami niejasności przepisów. W świetle powyższego, mając na uwadze wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania nowego prawa wodne, organy powinny rozstrzygać te wątpliwości na korzyść strony obowiązanej do ponoszenia opłaty za usługi wodne.

Procedura nakładania opłat za usługi wodne

W przypadku naliczania opłat za usługi wodne - w pierwszej kolejności podmiot obowiązany dostaje informację ustalającą obowiązek zapłaty opłaty za usługi wodne, na którą może złożyć reklamację, do tego samego organu, który ową informację wydał.

Organ rozpoznając wniesioną reklamację wydaje decyzję, w której ustala obowiązek ponoszenia opłaty i jej wysokość. Decyzja organu jest zaskarżalna - przysługuje od niej skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pamiętajmy, że ustalenie opłaty za usługi wodne, co do zasady następuje kwartalnie. Wprawdzie kwartalna kwota opłaty może nie wydawać się wysoka, jednakże w skali roku staje się poważnym wydatkiem dla obowiązanego. Zwróćmy uwagę również na to, że podstawa ustalenia opłaty za dany rok może stanowić podstawę ustalenia opłaty na kolejne lata.

 

 

Jeżeli nie zgadzasz się z wyliczoną opłatą za usługi wodne - jej zasadnością i wysokością - skontaktuj się z nami.

Reprezentujemy podmioty indywidualne - osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców wobec organów Wód Polskich, wójtów burmistrzów i prezydentów miast, a także innych organów w sprawie opłat za usługi wodne, reklamacji od opłat za usługi wodne, opłat podwyższonych i innych sprawach wodnych.