Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Usługi wodne w nowym prawie wodnym - urządzenia pomiarowe, opłaty, sankcje

5.12.2017 | a.sz.

usługi wodne w nowym prawie wodnym 

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. wprowadza zmiany i nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki.

Dla podmiotów korzystających z wód,  tym  prowadzących pobór wody oraz odprowadzanie ścieków, ważną nowością jest  zawarcie w ustawie regulacji dotyczących tzw. usług wodnych oraz związanych z tym opłat.

Dodać trzeba, że z powstaniem systemu odpłatności za usługi wodne wiąże się zlikwidowanie obowiązujących obecnie zwolnień z opłat za korzystanie ze środowiska. Nowa ustawa wprowadza pojęcie i katalog usług wodnych, a także reguluje procedurę ich naliczania, uiszczania i sankcji za nieuiszczenie opłat lub nie wykonanie przez przedsiębiorców (zakłady) innych obowiązków wprowadzanych ustawą. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją usługi wodne polegać mają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmować będą:

 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (a także do urządzeń wodnych),
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

 

Obowiązek stosowania urządzeń pomiarowych

Zgodnie z art. 36 nowej ustawy, podmiot korzystający z usług wodnych dokonujący poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód. Podmiot korzystający z usług wodnych wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków, jeżeli wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s. Wody Polskie wyposażają te podmioty na własny koszt w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków. Wymienione podmioty mogą jednakże, za zgodą Wód Polskich, wyposażyć się na własny koszt w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków.

Z kolei, zgodnie zaś z art. 303 nowej ustawy – Prawo wodne: W celu ustalenia ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości lub temperatury ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi na potrzeby ustalenia wysokości opłat za usługi wodne podmioty korzystające z usług wodnych obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane posiadać:

1) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych;

2) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, jeżeli wprowadzają do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s;

3) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru temperatury na wlocie do ujęcia wody oraz na wylocie do odbiornika dla wód z systemów chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni.

 

Obowiązek przekazywania wyników pomiarów

Na podstawie art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo wodne, podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

a) w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,

b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

c) w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Nowa ustawa kazuistycznie określa maksymalne wysokości opłat dla poszczególnych usług wodnych. Generalnie wskazać trzeba, że opłaty pobierane będą za:

  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych (z wyjątkiem poboru wód z morskich wód wewnętrznych);
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

  • pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu
   i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
  • wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
  • zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej
   – z opłaty tej zwolnione są kościoły i inne związku wyznaniowe.

Opłaty tej nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

 

Opłaty - stała, zmienna i podwyższona

Na mocy nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. zostaną wprowadzone trzy rodzaje opłat: stała, zmienna, podwyższona. Zarówno wysokość opłaty stałej, jak i zmiennej ustalana będzie dla każdego zakładu w formie informacji przez właściwego dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich. Ustawa przewiduje procedurę reklamacyjną, w razie gdyby dany podmiot nie zgadzał się z wysokością ustalonej opłaty lub ze sposobem jej naliczenia. Trzeci rodzaj opłaty – opłata podwyższona naliczana będzie w razie:

1) korzystania z usług wodnych polegających na:

a) poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

b) wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

- bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego;

2) korzystania z usług wodnych polegających na:

a) poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

b) wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

- z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym.

 

Wysokość opłaty ulega podwyższeniu w przypadku:

1) dokonywania poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ustala się w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustala się w wysokości 500% opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

 

Należy mieć na uwadze, że wysokość niektórych opłat zależeć będzie w szczególności od wielkości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Dla przykładu: wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody podziemnej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości wody podziemnej, która może być pobrana na podstawie tych pozwoleń, do dostępnych zasobów wód podziemnych (analogicznie jeśli chodzi np. o wysokość opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych).

Z taką konstrukcją prawną obowiązków przedsiębiorców w zakresie montażu urządzeń pomiarowych oraz zasadami naliczania  opłat i podstawą ustalania ich wysokości wiąże się szereg problemów prawnych, które niestety będą miały przełożenie w praktyce. Po pierwsze pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia własności urządzeń pomiarowych, ich serwisowania, wymiany, czy też sposobu dokonywania pomiarów. Ponadto, biorąc pod uwagę, że podstawą naliczania opat za m. in. pobór wód odziemnych, czy pobór wód powierzchniowych jest maksymalna ilość wody, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, pojawia się kwestia ewentualnej zmiany pozwolenia wodnoprawnego poprzez np. określenie niższych (rzeczywistych) wielkości poboru, co jednakże może wiązać się ryzykiem przekroczenia limitów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,  co za tym idzie z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego niezgodnie z jego treścią (korzystanie z wód poprzez pobór wód powierzchniowych lub podziemnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym będzie stanowiło podstawę do naliczenia opłaty podwyższonej).

 

Przedsiębiorstwa korzystające z wód powinny rozważyć potrzebę skorzystania z konsultacji w zakresie podlegania nowym obowiązkom nakładanym przez ustawę – Prawo wodne.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!