Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

logo Budowa na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - procedura uzyskiwania zwolnienia od zakazu budowy na terenach zalewowych

22.07.2015 | Natalia Błażejewska

obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Wprowadzenie tzw. map zagrożenia powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym wiąże się dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z ciekami i zbiornikami wodnymi z potencjalnym ograniczeniem zabudowy. Tereny wskazane jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią są, co do zasady, wyłączone z możliwości zabudowy.

Warto przez zakupem nieruchomości lub przed rozpoczęciem realizacji planów inwestycyjnych upewnić się, czy dany teren nie został zaliczony do tych obszarów.

Poniższy tekst ma za zadanie przybliżyć tą złożoną kwestię. Zachęcamy do lektury artykułu.

 

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią – co to takiego?

Pojęcie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zostało zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Są to obszary:

  • na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,
  • na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,
  • między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska stanowiące działki ewidencyjne,
  • pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934) - stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu;

Wspomniany powyżej pas techniczny jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

Zakazy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią obowiązuje zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania (art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo wodne).

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się również wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:

  • wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;
  • sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
  • zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego (art. 88l ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo wodne).

Właściwy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może w drodze decyzji administracyjnej zwolnić od powyższych zakazów zabudowy na terenach zalewowych.

 

Wniosek o zwolnienie od zakazów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Wniosek o zwolnienie od zakazu zabudowy na terenach zalewowych składa inwestor. We wniosku należy wskazać o zwolnienie z jakich zakazów się wnosi oraz dla jakiej konkretnej inwestycji zakaz ma zostać uchylony.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót,
  • Mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót,
  • Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne, w tym analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na zagrożenie powodziowe,
  • Pozytywną opinię administratora cieku.

Należy pamiętać, iż w obowiązującym stanie prawnym administratorem – czyli zarządzającym danym ciekiem może być właściwy miejscowo marszałek województwa (działający poprzez jednostkę urzędu marszałkowskiego – wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych) lub właściwy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Do wniosku należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

 

Kiedy można uzyskać zwolnienie od zakazów?

Na zwolnienie nas od zakazu zabudowy możemy liczyć, gdy planowa inwestycja:

  • nie utrudnia ochrony przed powodzią,
  • jak również nie powoduje zwiększenia ryzyka powodziowego poprzez zwiększenie strat materialnych, zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

 

Postępowanie w sprawie zwolnienia od zakazów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Jak już wskazano powyżej dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może w drodze decyzji administracyjnej zwolnić od zakazów zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Celem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia od zakazów jest merytoryczna weryfikacja przesłanki przedmiotowego zwolnienia wskazanej przez inwestora.

Ta przesłanka musi spełniać warunki określone w art. 40 ust. 1 pkt 3 bądź art 88l ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo wodne.

Decyzja, co do zasady zostaje wydana w terminie 30 dni od złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia wnioskodawcy.

 

 

Starasz się o pozwolenie na realizację inwestycji na terenie zalewowym? A może spotkałeś się z odmową ustalenia warunków zabudowy, lub wydania pozwolenia na budowę?

Nasza Kancelaria od kilku lat z powodzeniem reprezentuje inwestorów w postępowaniach przez dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Konsultujemy także dokumenty strategiczne, takie jak plany zarządzania ryzykiem powodziowym, czy plany zarządzania wodami.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego, będącego specjalizacją naszej kancelarii i skontaktuj sięz nami <Kontakt>

 

 


Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Al. Prof. A. Krzyżanowskiego 4c/2, 35-329 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133221514