Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Opłaty podwyższone w nowym prawie wodnym

Agnieszka Sznajder | 17.08.2018

 oplata podwyzszona prawo wodne

Opłaty podwyższone w prawie ochrony środowiska i w prawie wodnym

Przed wejściem w życie nowego prawa wodnego, regulacje prawne odnoszące się do opłat podwyższonych w odniesieniu do korzystania z wód zawarte były w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. mechanizm opłat podwyższonych w zakresie usług wodnych został przeniesiony do ustawy – Prawo wodne, rozszerzony i zmodyfikowany.

Opłata podwyższona traktowana jest jako administracyjna kara pieniężna i stanowi sankcję - albo za brak pozwolenia wodnoprawnego - albo za naruszenie warunków określonych w tym pozwoleniu.

Warto podkreślić, że w danym stanie faktycznym może potencjalnie dojść do zbiegu obu podstaw nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Powstaje wówczas pytanie, jaką sankcję zastosować, a przede wszystkim, czy możliwa jest kumulacja kar.

 

Działanie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, a przekraczanie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym

Należy także mieć na uwadze, że sankcją za działanie bez pozwolenia wodnoprawnego objęte są nie tylko sytuacje braku takiej decyzji w ogóle.

Działanie bez wymaganego pozwolenia będzie obejmowało także sytuacje, gdy: podmiot korzystający z usług wodnych wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale nie zostało ono jeszcze wydane, pozwolenie wodnoprawne wprawdzie zostało wydane, ale nie jest jeszcze ostateczne albo też, gdy pozwolenie wodnoprawne co prawda jest już ostateczne, ale zostało zaskarżone do sądu administracyjnego i sąd ten wstrzymał wykonalność decyzji. Najwięcej kontrowersji niewątpliwie budzi ta ostatnia sytuacja, gdyż regułą jest, ze decyzja ostateczna podlega wykonaniu. W praktyce może więc być tak, że korzystający z usług wodnych posiada ostateczne pozwolenie na korzystanie z usług wodnych i korzysta z tych usług zgodnie z treścią decyzji, ale następnie wojewódzki sąd administracyjny wstrzymuje wykonanie tej ostatecznej decyzji w związku z jej zaskarżeniem do tego sądu.

Jak wskazano powyżej, nakładanie opłat podwyższonych na podstawie przepisów prawa wodnego budzi szereg wątpliwości. Organy nakładające opłaty muszą przeanalizować stan faktyczny, a pojawiające się wątpliwości rozstrzygnąć na korzyść podmiotu, na który nakładana jest opłata. Wydaje się, że prawidłowe naliczenie tej opłaty może sprawiać problemy.

 

 

Od wielu lat specjalizujemy się w zagadnieniach prawa wodnego.

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w sprawie opłat podwyższonych przed Inspekcją Ochrony Środowiska i organami Wód Polskich.

Jeżeli masz problemy w związku z naliczeniem opłaty podwyższonej - skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie - skontaktuj się w kancelarią.