Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - konsekwencje nowego Prawa wodnego

10.01.2018 | a.sz.

warunki zabudowy terenów zalewowych 

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wygasły decyzje wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Ostateczne decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na podstawie których inwestor przed dniem 01 stycznia 2018 r. nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie dokonał zgłoszenia, od którego nie wniesiono sprzeciwu, wygasły z dniem 01 stycznia 2018 r.

 

Kiedy warunki zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nie wygasają?

Ustawa wprowadza jednak wyjątki od ogólnej zasady wygaśnięcia tych decyzji. Pierwszy z wyjątków odnosi się do decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych. Nie wygasły również decyzje o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego), na podstawie których przed dniem 01 stycznia 2018 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia i organ nie wniósł sprzeciwu. Nie wygasły również te decyzje dotyczące zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

 

zabudowa obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 

Postępowania o ustalenie warunków zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wszczęte przez 01 stycznia 2018 r., a nie zakończone ostateczną decyzją

Z kolei, zgodnie z art. 546 ust. 7 ustawy – Prawo wodne, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że jeżeli przed dniem 01 stycznia 2018 r. takie postępowanie nie zostało zakończone, czyli przed tą datą decyzja o warunkach zabudowy nie stała się ostateczna, to taka decyzja nie wygaśnie na skutek wejścia w życie nowej ustawy – Prawo wodne.

Załóżmy więc dwie sytuacje. W obu przypadkach wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy został złożony w tej samej dacie.

W pierwszym przypadku organ zdążył wydać decyzję, która stała się ostateczna przed 01 stycznia 2018 r. (np. nie wniesiono odwołania).

W drugim przypadku organ nie zdążył wydać decyzji o warunkach zabudowy do końca 2017 r. Na podstawie art. 546 ustawy – Prawo wodne, w pierwszym przypadku decyzja wygasła z dniem 01 stycznia 2018 r., zaś w drugim organ proceduje dalej i decyzja ta nie wygaśnie. W obu przypadkach strona złożyła wniosek o wydanie decyzji w tym samym dniu. Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez strony różnie będą kształtować się ich prawa. W pierwszym przypadku, inwestor ponownie będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wydaje się, że inwestorzy, o których mowa w przypadku pierwszym mogą poczuć się pokrzywdzeni i będą sięgali do instrumentów prawnych. Możliwe, że dojdzie do tego, że podmioty te będą pozywać przed sądami Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Posiadasz nieruchomość na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią? Wygasła Twoja decyzja ustalająca warunki zabudowy dla tego terenu?

Skontaktuj się z naszą kancelarią - posiadamy wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Od lat z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów na terenie całego kraju w sprawach z zakresu prawa wodnego.