Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow  Nowa ustawa Prawo wodne

02.06.2017 | a.sz.

nowe prawo wodne 

W dniu 25 maja 2017 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy Prawo wodne. Projekt przewiduje szereg zmian w systemie prawa wodnego. Celem nowej ustawy ma być w pierwszej kolejności zrealizowanie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Projekt zakłada wprowadzenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi poprzez wprowadzenie systemu usług wodnych, a także przewiduje nowy system finansowania gospodarki wodnej oparty na elastycznych instrumentach finansowych.

Zmieni się struktura organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Zostaną zniesione organy, takie jak Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Powstanie nowa osoba prawna o nazwie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład której wejdą następujące jednostki: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

W nowej ustawie zlikwidowane zostaną zwolnienia z opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, a także na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. Oznacza to, że podmioty dotychczas zwolnione z opłat za pobór wód na wskazane potrzeby, będą zobowiązane do ich ponoszenia na gruncie nowej ustawy.

Projekt nowej ustawy Prawo wodne wyodrębnia kategorię usług wodnych, które polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą z możliwości korzystania z wód, w zakresie jaki wykracza poza powszechne, zwykłe i szczególne korzystnie z wód. Usługi wodne będą odpłatne. Opłata będzie się składać z części stałej (niezmiennej, abonamentu) oraz części zmiennej, która będzie zależeć m.in. od ilości wody przewidzianej do pobrania w zgodzie wodnoprawnej lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód na podstawie zgody wodnoprawnej. Co istotne, opłaty stałej nie będą ponosić zakłady korzystające z wody dla celów rolnych i leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, a także chowu lub hodowli ryb. Projekt ustawy przewiduje również opłaty podwyższone w razie: korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia, z przekroczeniem lub naruszeniem jego warunków. W przypadku, gdy dany podmiot nie zgodzi się z wysokością opłaty będzie mógł złożyć do Wód Polskich reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty. W terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, Wody Polskie będą miały obowiązek ją rozpatrzyć. Jeżeli Wody Polskie uwzględnią reklamację, wówczas wyślą informację o prawidłowej wysokości opłaty. W razie zaś nieuznania reklamacji Wody Polskie w decyzji ustalą wysokość opłaty. Decyzję będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Projekt ustawy przewiduje zmianę w zakresie kompetencji organów do wydawania zgód wodnoprawnych.

 

Szukasz pomocy prawnej z zakresu prawa wodnego?

Nasza kancelaria od lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa wodnego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w tematyce wodnoprawnej i skontaktuj się z nami!