Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Reklamacja od opłaty za usługi wodne – przedmiot zaskarżenia

Agnieszka Sznajder | 02.08.2018 r.

reklamacja opłaty usługi wodne 

Na podstawie przepisów Prawa wodnego, od informacji o wysokości opłaty podwyższonej przysługuje reklamacja. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy informacja pochodzi od organu Wód Polskich, jak i od wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Reklamacja przysługuje jeden raz  w okresie rozliczeniowym, a wnieść ją można w terminie 14 dni od dnia odbioru informacji o wysokości opłaty.

Warto wspomnieć, że zgodnie z literalnym brzemieniem Prawa wodnego „Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację (…) może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty”. Powyższe sformułowanie sugeruje, że reklamacja może dotyczyć wyłącznie wysokości opłaty. Tymczasem, na podstawie art. 272 ust. 17 i ust. 22 ustawy – Prawo wodne, w informacji o wysokości opłaty organ wskazuje także sposób jej wyliczenia.

Powstaje zatem pytanie o możliwość kwestionowania w reklamacji, nie tyle (lub nie tylko) wysokości naliczonej opłaty, ale również sposobu jej wyliczenia (w tym np. ilości pobieranych wód, powierzchni nieruchomości przyjętej do dokonania obliczeń, prawidłowości podstawienia danych do wzoru, za pomocą którego organ dokonuje obliczenia opłaty), co oczywiście wpływa na wysokość opłaty.

Powodów takiego sformułowania przez ustawodawcę zakresu zaskarżenia w reklamacji może być kilka. Pierwszy – przeoczenie legislacyjne i brak spójności między przepisami. Ustawodawca mógł też celowo wprowadzić takie rozróżnienie między treścią i zakresem informacji a zakresem reklamacji. Wniesienie reklamacji obliguje właściwy organ (ten sam, który sporządził informację) do ponownej analizy sytuacji faktycznej, w tym także analizy danych przyjętych za podstawę do ustalenia opłaty. W razie nieuznania reklamacji, właściwy organ określa wysokość opłaty w drodze decyzji.

Decyzja ta może być zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W skardze można będzie podnieść wszelkie argumenty, łącznie z tymi, które dotyczą sposobu ustalenia opłaty.

Trudno zgadywać, dlaczego ustawa – Prawo wodne - zawiera w tym zakresie rozbieżności. Niemniej jednak, poprawne sformułowanie reklamacji wydaje się kluczowe z punktu widzenia szans na jej uwzględnienie przez organ i tym samym uniknięcie postępowania sądowoadministracyjnego.

 

 

Prawo wodne to wiodąca specjalizacja naszej kancelarii.

Od wielu miesięcy reprezentujemy naszych klientów w sprawie opłat za usługi wodne przed organami Wód Polskich oraz organami gmin. Składamy skuteczne reklamacje w sprawie opłat za usługi wodne i odwołania w sprawie opłat podwyższonych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w dziedzinie prawa wodnego - skontaktuj się z nami!