Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

logo Weszła w życie nowelizacja prawa wodnego – najważniejsze zmiany

18.07.2014 | p.g.

wodne prawo zmiana ustawy

Weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy prawo wodne, która ma tym razem na celu wdrożenie do prawa krajowego postanowień tzw. dyrektywy morskiej oraz inne istotne zmiany.

Nowelizacja ustawy ma na dokonać transpozycji do polskiego porządku prawnego aktów prawa unijnego takich jak:

1) dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275);

2) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

3) dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19) oraz

4) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27).

Nowe przepisy zakładają, że samorządy będą musiały zmodernizować w ciągu 10 lat ok. 300 oczyszczalni ścieków. Zgodnie z wyliczeniami resortu środowiska inwestycje te mają kosztować 918 mln zł. Działanie to ma na celu ograniczenie ilości azotu i fosforu odprowadzanego do wód powierzchniowych, ponieważ przede wszystkim te związki chemiczne powodują eutrofizację, co w konsekwencji wpływa na pogarszanie stanu wód.

Gminy, które będą prowadzić takie działania mogą liczyć na pożyczki i dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Na ten cel mają być przeznaczone środki w wysokości ponad 2 mld euro.

Kolejną wprowadzoną w ustawie prawo wodne zmianą, jest doprecyzowanie definicji wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Uzupełnione zostaną m.in. takie pojęcia jak „powódź”, „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”.

Nowelizacja przewiduje również, aby gminy odpowiedzialne za aglomerację wodnościekową przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic, a w razie potrzeby dokonywały stosownych zmian. Ta zmiana pozwoli na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb.

Nowa ustawa ma również na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ponieważ prawo unijne wymaga, aby plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy miały formę aktu powszechnie obowiązującego. W naszym systemie prawnym są to rozporządzenia Rady Ministrów.

Ponadto we wrześniu zostaną przyjęte tzw. masterplany, czyli kompleksowe dokumenty dotyczące m.in. ochrony przeciwpożarowej, energetyki i transportu dla Odry i Wisły. Plany te mają wykorzystywać wdrażany System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK). Jedną z ważniejszych funkcji tego systemu są mapy zagrożenia powodziowego ze wskazaniem obszarów, które mogą być szczególnie narażone na powodzie. Do końca roku mają powstać mapy cyfrowe 254 rzek, na których występują bądź występowały powodzie. Pozwolą one ma symulowanie przerwania wałów przeciwpowodziowych.

Inne zmiany mają na celu likwidację nieprawidłowości jakie występują w przypadku tzw. prac utrzymaniowych rzek. Chodzi o sytuację, kiedy prace regulacyjne są klasyfikowane jako utrzymaniowe, przez co nie jest im potrzebne prowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Reforma nie ominęła również funkcjonowania spółek wodnych, których ilość ma się zdecydowanie zmniejszyć. Obecnie tylko 20-30% z nich spełnia swoje zadania.

Ustawa weszła w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

 

 


Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ul. Zawiszy Czarnego 31d, 35-082 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133221514