Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane, jak można je uzyskać, jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne

11.07.2015 | n.b.

 pozwolenie wodnoprawne warunki zasady organy

Zamierzasz budować staw rybny, pomost, odwodnić grunt pod budowę domu? Najprawdopodobniej potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego na realizację swoich zamierzeń.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne, kiedy jest ono wymagane, w jakim trybie oraz które organy je wydają – na te pytania staramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury.

Definicja pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest konstytutywnym aktem administracyjnym, wydawanym przez właściwy organ administracji publicznej, w zależności od przedmiotu wniosku i miejsca, w drodze decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek zainteresowanego, na czas określony.

 

Kiedy potrzebujemy pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z ustawą prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest na:

  • szczególne korzystanie z wód;
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
  • wykonanie urządzeń wodnych;
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenie wody podziemnej;
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 

Działania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Ponadto na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje zezwalającą na: lokalizowanie na takich obszarach nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenie ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, w tym w szczególności ich składowania – pozwolenie wodnoprawne jest wymagane.

Poza tym jest ono wymagane na prowadzone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią takie działania, jak: gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie.

 

Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Co do zasady do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana (w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego) oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

 

Na jaki okres jest wydawane pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne, jak zostało wskazano powyżej, wydaje się w drodze decyzji, na czas określony z wyjątkiem pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z ustawą prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat w przypadku szczególnego korzystania z wód, zaś na okres nie dłuższy niż 10 lat na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Oznacza to, że po okresie, na jaki zostało wydane, z mocy prawa pozwolenie wygasa i nie może funkcjonować w obrocie prawnym.

 

Jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne

Organem właściwym do wydania decyzje w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego jest co do zasady jest starosta. Natomiast marszałek województwa wydaje pozwolenie wodnoprawne m.in. jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, na wykonanie budowli przeciwpowodziowych, na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest również dyrektor regionalnego zarządu, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych, czyli terenach, a w szczególnych przypadkach obiektach budowlanych lub ich częściach, dostępnych wyłącznie dla osób uprawnionych.

Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane przed wykonaniem inwestycji, bowiem nie może być pozwoleniem następczym, wydawanym już po wykonaniu decyzji. Jeśli inwestycja, która wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego została już zrealizowana wówczas wydawana jest decyzja legalizacyjna.

 

Podsumowanie

Podsumowując, jeżeli marzy się nam na przykład budowa przydomowego oczka wodnego, o powierzchni powyżej 30m2, to jesteśmy zobowiązani uzyskać pozwolenie wodnoprawne...

Procedura rozpoczyna od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, chyba że dla danego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musi zostać sporządzony operat wodnoprawny zawierający część opisową i graficzną, składający się m.in. z przedstawienia celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, wskazania stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, określenia wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wraz z w/w dokumentami należy złożyć, w tym przypadku do starosty właściwego, ze względu na miejsce położenia przyszłego oczka wodnego wraz z opłatą skarbową w wysokości 217 zł i czekać na odpowiednią decyzję administracyjną. Należy pamiętać, że do budowy oczka wodnego o powierzchni powyżej 30m2 potrzebne jest również uzyskanie pozwolenia na budowę w myśl przepisów ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

 

Jeżeli zamierzasz budować urządzenia wodne, ubiegasz się o pozwolenie wodnoprawne lub potrzebujesz pomocy w związku z budową urządzeń wodnych - skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - będącego jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Skontaktuj sięz nami <Kontakt>