Nasze artykuły dotyczące prawa wodnego:

image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Dowody w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny i inne dokumenty według nowej ustawy Prawo wodne z 2017 roku

14.12.2017 | n.b.

 operat wodnoprawny

Podstawą wydania decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest przedkładany wraz z wnioskiem operat wodnoprawny.

Niejednokrotnie w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego występują strony o sprzecznych interesach. Powstaje zatem pytanie, jak powinien zachować się organ oraz wnioskodawca w przypadku, gdy inna strona kwestionuje założenia i wnioski operatu. Czy w takim razie organ powinien dopuścić dowód z opinii biegłego na okoliczności objęte zakresem operatu?

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym w tym zakresie, w przypadku gdy dokumentacja niezbędna w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, tj. operat wodnoprawny wraz z aneksami i jego uzupełnieniami (aktualizacjami), zostały sporządzone przez osoby mające do tego stosowne, wymagane przepisami uprawnienia, są to środki dowodowe mające moc opinii biegłych.

Takie dowody są właśnie podstawą do oceny przez organ, czy zachodzą warunki do wydania pozwolenia (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. akt II OSK 32/10 – dostępny w Internecie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Oznacza to, że organ w takiej sytuacji nie powinien powoływać dowodu z opinii biegłego celem oceny prawidłowości i prawdziwości operatu wodnoprawnego.

Niemniej jednak, w postępowaniu tym, podobnie jak w każdym postępowaniu administracyjnym (co do zasady) organ powinien zważyć wszystkie dowody. Obowiązek taki zostanie wprost nałożony na organ. Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne: „Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.”

W konsekwencji należy stwierdzić, że w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego może być przeprowadzony dowód z opinii biegłego, jednakże jego przedmiotem nie może być treść operatu, a powinny być inne okoliczności podnoszone przez strony postępowania.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Od lat z powodzeniem specjalizujemy się w prawie wodnym

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj się z naszą kancelarią!