image1 image2 image3

sama waga Konkursy na użytkowanie obwodów rybackich

25.09.2013 | j.sz.

karpie

Obecnie konkursy na użytkowanie obwodów rybackich wzbudzają niejednokrotnie więcej emocji, niż publiczne przetargi na dostawy towarów i usług.

Nierzadko dochodzi do ostrej rywalizacji pomiędzy podmiotami tradycyjnie gospodarującymi na wodach – przede wszystkim Polskim Związkiem Wędkarskim – a indywidualnymi podmiotami lub przedsiębiorcami, którzy prowadzą w ten sposób działalność zarobkową.

Ramy prawne dzierżawienia obwodów rybackich w Polsce zakreślają, z jednej strony ustawa o rybactwie śródlądowym, a z drugiej, ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne oraz będące aktem wykonawczym do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Przywołane rozporządzenie określa:

  • tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego;
  • elementy oferty podlegające ocenie;
  • zasady oceniania ofert;
  • maksymalna stawką opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia

Więcej...