image1 image2 image3

logo Konkursy na użytkowanie obwodów rybackich

25.09.2013 | j.sz.

karpie

Obecnie konkursy na użytkowanie obwodów rybackich wzbudzają niejednokrotnie więcej emocji, niż publiczne przetargi na dostawy towarów i usług.

Nierzadko dochodzi do ostrej rywalizacji pomiędzy podmiotami tradycyjnie gospodarującymi na wodach – przede wszystkim Polskim Związkiem Wędkarskim – a indywidualnymi podmiotami lub przedsiębiorcami, którzy prowadzą w ten sposób działalność zarobkową.

Ramy prawne dzierżawienia obwodów rybackich w Polsce zakreślają, z jednej strony ustawa o rybactwie śródlądowym, a z drugiej, ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne oraz będące aktem wykonawczym do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Przywołane rozporządzenie określa:

 • tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego;
 • elementy oferty podlegające ocenie;
 • zasady oceniania ofert;
 • maksymalna stawką opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia.

Konkurs na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego przeprowadza właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, który wcześniej utworzył ów obwód w drodze, stanowiącego akt prawa miejscowego, rozporządzenia. W imieniu dyrektora RZGW działa komisja konkursowa.

Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z prawem powinno zostać wywieszone w siedzibie RZGW oraz na stronie internetowej organu.

Oferenci składają swoje oferty w formie pisemnej i są nimi związani do czasu zawarcia umowy. W ofercie zainteresowany dzierżawą proponuje czas trwania umowy oraz przede wszystkim stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego i proponowane nakłady rzeczowo-finansowe, które zamierza ponieść na zarybienia we wnioskowanym okresie.

Dodatkową informacją, którą musi w ofercie umieścić oferent uprawniony do rybactwa jest wykaz posiadanych przez niego środków trwałych i wyposażenia, służących bezpośrednio do chowu, hodowli lub połowy ryb lub raków. Jeżeli oferent nie posiada statusu uprawnionego do rybactwa – przedkłada oświadczenie, iż owe środki trwałe nabędzie w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

Do oferty należy dołączyć:

 • pozytywnie zaopiniowaną kopię operatu rybackiego,
 • kopie dokumentów poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez oferenta,
 • zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zaświadczenie o terminowym opłacaniu opłat za dotychczasowe użytkowanie obwodów rybackich oraz należytym ponoszeniu nakładów rzeczowo-finansowych w użytkowanych obwodach,
 • zaświadczenie wydane przez przewodniczącego zarządu województwa o wyniku dokonanej oceny wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
 • oświadczenie oferenta o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych niezbędnych do wykonywania rybactwa w obwodzie rybackim,
 • oświadczenie oferenta o możliwości produkcji materiału zarybieniowego we własnym zakresie lub oświadczenie producenta o zbyciu materiału zarybieniowego oferentowi,
 • oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Komisja dokonuje oceny złożonych ofert na posiedzeniu jawnym. Za poszczególne elementy oferty komisja przyznaje punkty. Punktowane są:

 • Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez oferenta,
 • Wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej,
 • Wysokość nakładów rzeczowo-finansowych – w tym wartość materiału zarybieniowego,
 • Gatunki deklarowanego materiału zarybieniowego – która to wartość jest najwyżej punktowana.

Ocenie komisji podlega także zgodność założeń operatu rybackiego z dokumentem określającym warunki korzystania z wód regionu wodnego.

Komisja wybiera ofertę, która w wyniku oceny zyskała najwięcej punktów.

Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół.

O wyniku konkursu dyrektor RZGW zawiadamia oferentów na piśmie.

W terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia o wyniku konkursu oferent może złożyć dyrektorowi RZGW protest od wyniku konkursu.

Protest musi zostać rozpatrzony w ciągu 7 dni od jego złożenia. W razie jego uwzględnienia dyrektor RZGW zarządza ponowne rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową.

 

 


Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ul. Zawiszy Czarnego 31d, 35-082 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133221514