image1 image2 image3

sama waga Zmiany ustawy o radcach prawnych

26.07.2013 | p.ł.

waga

W ostatnich miesiącach dokonano poważnych zmian w zakresie prawnej regulacji zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Zmianie uległy również przepisy określające zasady dostępności tego zawodu.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna) zmienią się zasady dostępu do zawodu radcy prawnego. Istotne zmiany objęły nie tylko dostęp do zawodu ale także uporządkowały odbywanie aplikacji radcowskiej.

Na mocy omawianej ustawy rozszerza się krąg osób mogących ubiegać się bezpośrednio o wpis na listę radców prawnych. Do radców, starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy przez okres co najmniej 3 lat pracowali w tym charakterze, dołączyli komornicy wykonujący zawód komornika przez okres co najmniej 3 lat.

Z pięciu do czterech lat zmniejszy się również okres pełnienia czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w kancelarii radcy prawnego, dla osób które wykonywały je w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną. Osoby takie, obok osób zatrudnionych przez okres 4 lat w urzędach organów władzy publicznej, jeżeli wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, uzyskają możliwość złożenia egzaminu radcowskiego bez konieczności odbywania aplikacji.

Ponadto krąg osób mogących przystąpić do egzaminu radcowskiego bez konieczności odbycia aplikacji został poszerzony o osoby, które zdały egzamin komorniczy lub odbyły aplikację legislacyjną i wykonywały czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w organach i instytucjach państwowych.

Zmiany dotkną również aplikantów. Znacznie został rozszerzony zakres możliwości zastępowania radcy prawnego przez aplikantów przed sądami. Do tej pory aplikant radcowski po odbyciu sześciu miesięcy aplikacji uzyskiwał możliwość do zastępowania radcy prawnego tylko przed sądami rejonowymi organami ścigania i organami administracji. Zgodnie z nowelą ten zakres instytucjonalny zostanie powiększony o sądy każdej instancji za wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego oraz o organy ścigania, organy państwowe, samorządowe i inne instytucje. Tożsamy zakres podmiotowy został przewidziany dla uprawnienia aplikanta do podpisywania pism z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego.

Zmiany obejmują także egzamin radcowski. Pierwsza jego dotychczasowa część, będąca testem wiedzy, zostanie zastąpiona zadaniem polegającym na sporządzeniu opinii prawnej z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki radcy prawnego.

Nowelizacja ustawy określa również status prawny osoby, która już zakończyła aplikację, a nie złożyła ślubowania. Do tej pory brak było norm ustawowych regulujących zakres uprawnień takich osób. Na mocy planowanej noweli aplikant radcowski zachowa prawo do reprezentowania radcy prawnego przez rok od momentu uzyskania zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu radcowskiego.

Ustawa zgodnie z brzemieniem art. 50 ustawa wejdzie w życie w 30 dni od jej ogłoszenia.