image1 image2 image3

sama waga Dochodzenie odszkodowań związanych z wykonywaniem pozwoleń wodnoprawnych

Magdalena Łęcka 1

Magdalena Łęcka | 22.02.2020 | Radca prawny

Pozwolenia wodnoprawne są podstawowymi aktami administracyjnymi, umożliwiającymi korzystanie z wód i regulującymi zasady owego korzystania, przy uwzględnieniu między innymi interesów osób trzecich, będących właścicielami nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania zamierzonego przez Inwestora przedsięwzięcia. Pozwolenie wodnoprawne nie może bowiem doprowadzić do naruszenia tych interesów, przede wszystkim poprzez wywoływanie szkód na sąsiednich nieruchomościach.

W praktyce wykonywania pozwoleń wodnoprawnych mogą zdarzyć się jednak różne sytuacje, w wyniku których dojdzie do szkody na nieruchomościach sąsiednich w stosunku do tych, na których realizowane jest pozwolenie wodnoprawne.

W takich przypadkach, właściciele nieruchomości, którzy ponieśli szkodę, uprawnieni są do dochodzenia odszkodowania. Tryb i zasady dochodzenia odszkodowania różnią się jednakże diametralnie w zależności od okoliczności, czy powstała szkoda jest wynikiem prawidłowego wykonywania pozwolenia wodnoprawnego, czy też nieprzestrzegania przez Zakład warunków określonych w tej decyzji.

 

Gdy szkoda jest wynikiem prawidłowego wykonywania pozwolenia wodnoprawnego

W sytuacji, gdy pomimo prawidłowego wykonywania przez Zakład pozwolenia wodnoprawnego, dochodzi do powstania szkody w majątku osoby trzeciej, w pierwszej kolejności właściwy jest administracyjny tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Dopiero po jego wyczerpaniu, możliwe jest skorzystanie z drogi sądowej, ale w ściśle określonym terminie.

Zgodnie z art. 468 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do naprawienia szkód, o których mowa w przepisach ustawy, ze wskazanymi w tym przepisie wyłączeniami, które jednak nie dotyczą szkód związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego, stosuje się przepisy art. 469 Prawa wodnego.

Natomiast z treści przepisu art. 469 ustawy wynika, iż w sprawie naprawienia szkód powstałych w szczególności w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego albo dokonaniem zgłoszenia wodnoprawnego, prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi przysługuje po wyczerpaniu trybu administracyjnego, zgodnie z którym, na żądanie poszkodowanego, organ właściwy w sprawie pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego, którego następstwem jest szkoda, ustala wysokość odszkodowania, w formie pieniężnej, w drodze decyzji. W terminie 30 dni od dnia doręczenia takiej decyzji (jeśli strona nie zgadza się z ustaloną wysokością odszkodowania – zamiast standardowo stosowanego w przypadku decyzji administracyjnych odwołania), lub w przypadku niewydania stosownej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, możliwe jest wniesienie powództwa do sądu powszechnego.

Przyjęta konstrukcja w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. odpowiada rozwiązaniom przyjętym w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wydaje się, że administracyjny tryb ustalania odszkodowania w sytuacji prawidłowego wykonywania pozwolenia wodnoprawnego ma swoje uzasadnienie w tym, że organy administracji w toku postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego powinny przewidzieć mogące powstać zagrożenie związane nawet z prawidłowym wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

pozwolenie wodnoprawne odszkodowanie 

freeimages.com

Gdy szkoda jest wynikiem nieprawidłowego wykonywania pozwolenia wodnoprawnego

W sytuacji gdy szkoda poniesiona przez osobę trzecią jest wynikiem nieprzestrzegania przez Zakład warunków pozwolenia wodnoprawnego, możliwe jest wystąpienie ze stosownym roszczeniem bezpośrednio na drogę sądową i możliwość ta nie jest ograniczona żadnym terminem ustawowym, lecz jedynie terminem przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, który co do zasady wynosi 3 lata od daty dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Orzecznictwo sądowe wypracowane na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy Prawo wodne, niemniej zachowujące aktualność także po wejściu w życie nowych przepisów, podkreśla w sposób wyraźny, iż jeżeli szkoda jest wynikiem bezprawnego działania polegającego na realizacji pozwolenia wodnoprawnego niezgodnie z jego treścią, nie ma zastosowania szczególny tryb dochodzenia roszczeń przewidziany w art.185 i art.186 Prawa wodnego (obecnie odpowiednio: art. 468 i 469 ustawy Prawo wodne) – tak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: III CSK 252/07. Także w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, sygn. akt II CK 559/04, z dnia 18 marca 2005 r.  wskazano, że jeśli szkoda wywołana została niewłaściwym, bezprawnym zachowaniem, polegającym na realizacji uprawnienia wodnoprawnego niezgodnie z jego treścią lub w sposób wykraczający poza granice pozwolenia, do wywołanej w ten sposób szkody dochodzi wskutek niedotrzymania warunków pozwolenia, a nie w związku z jego realizacją. Odpowiedzialność zobowiązanego za taką szkodę nie opiera się na przepisach Prawa wodnego, lecz wynika z przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych i sprawa bez żadnych ograniczeń podlega rozpoznaniu w postępowaniu sądowym na podstawie tych przepisów.

Aby uzyskać odszkodowanie za szkodę wywołaną nienależytym wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego przez Zakład, konieczne jest wykazanie nieprawidłowości w działaniach podmiotu korzystającego z pozwolenia wodnoprawnego, istnienia szkody i jej wysokości, oraz tego że szkoda nie powstałaby, gdyby pozwolenie wodnoprawne było wykonywane zgodnie z jego treścią.

Podsumowując, w zależności od źródła powstania szkody w okolicznościach określonej sprawy, możliwe są różne tryby dochodzenia  roszczeń odszkodowawczych od Zakładu wykonującego pozwolenie wodnoprawne. Z uwagi na fakt, iż ustalenie czy szkoda jest wynikiem prawidłowego czy też nieprawidłowego wykonywania pozwolenia wodnoprawnego wymaga specjalistycznej oceny, dodatkowo do wystąpienia ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym konieczne jest zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, zaś procedury w tym zakresie są skomplikowane i niejednoznaczne, celowe jest skorzystanie z usług Kancelarii, która posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń zarówno w trybie administracyjnym jak i na drodze sądowej.

 

Jeżeli doznałeś szkody w wyniku funkcjonowania urządzeń wodnych, zmiany stanu wody na gruncie lub też masz problemy z realizacją uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego - skontaktuj się z nami nami i skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego. 

Prawo wodne jest jedną z wiodących specjalizacji naszej kancelarii.

Od lat z powodzeniem reprezentujemy podmioty indywidualne, jak również przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych i administracyjnych prowadzonych na gruncie prawa wodnego.