image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowy katalog instrumentów zarządzania zasobami wodnymi

12.06.2017 | m.ł.

instrumenty zarządzania zasobami wodnymi 

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne, planuje się wprowadzenie zmodyfikowanego katalogu instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. W projekcie ustawy, jako jeden z takich instrumentów wskazano bowiem zgody wodnoprawne, tj. pojęcie, które wcześniej na gruncie Prawa wodnego nie występowało.

Co więc oznacza pojęcie zgody wodnoprawnej i kiedy konieczne będzie jej uzyskanie?

Według założeń ustawodawcy, samo pojęcie „zgody wodnoprawnej” jest pojęciem zbiorczym i obejmować będzie następujące kategorie rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej:

  • Wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
  • Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
  • Ocenę wodnoprawną.
  1. Wydanie decyzji o której mowa w art. 77 i 107 tj. w sprawach zakazów dotyczących korzystania z wód (Organ właściwy do wydania zgody wodnoprawnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi - gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, a także lokalizowania cmentarzy - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;)

Art. 107 – sprawy tzw. programów działa.

Sama kwestia pozwoleń wodnoprawnych, oraz zgłoszeń wodnoprawnych warunków i przesłanek do ich wydania nie ulega, w oparciu o treść projektu, istotnym zmianom.

Zasadniczo natomiast zmienią się kompetencje organów do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z projektem organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych będą Wody Polskie, zaś konkretne rodzaje pozwoleń wodnoprawnych będą przyporządkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) usługi wodne

2) szczególne korzystanie z wód;

3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

4) piętrzenie wody podziemnej;

5) działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub podziemnych;

6) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

7) wykonanie urządzenia wodnego;

8) regulację wód, zabudowa potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych; 9) zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu wody;

10) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

11) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

12) wykonywanie robót lub obiektów budowalnych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni biologicznie czynnej.

 Art. 389. 1. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) nowych obiektów budowlanych;

2) gromadzenie ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

Za pozwolenie wodnoprawne opłata wynosi 250 zł

 

Zgłoszenie wodnoprawne:

Zgłoszenia organowi, właściwemu do wydania zgody wodnoprawnej, wymaga:

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;

2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;

3) przejście nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi;

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (również na obszarze morza terytorialnego);

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;

7) wykonywanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;

9) wykonywanie stawów które nie są napełniane w ramach usług wodnych lecz wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, lotnisk lub lądowisk.

12) wykonywanie na działkach o powierzchni powyżej 1200 m2 robót lub obiektów budowalnych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni biologicznie czynnej.

Za zgłoszenie wodnoprawne opłata wynosi 100 zł

 

Nowością jest instytucja oceny wodnoprawnej.

Zgodnie z projektem ustawy prawo wodne,  podjęcie inwestycji lub działania w zakresie:

1) korzystania z usług wodnych,

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,

3) piętrzenia wody podziemnej,

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub podziemnych,

5) wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

6) wykonania urządzeń wodnych,

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych,

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającej wpływ na warunki przepływu wody,

9) robót i obiektów budowalnych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 - mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej.

Ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania wymagającego zgodnie z przywołanym katalogiem, dokonania takiej oceny.

Za ocenę wodnoprawną opłata wynosi 1250 zł.

 

Masz problemy związane z prawem wodnym? Planujesz budowę urządzeń wodnych? Wygasa Twoje dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie prawa wodnego - skontaktuj sięz naszą kancelarią!