image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowelizacja prawa wodnego, a drogi rowerowe

27.07.2014 | k.h.

ścieżki rowerowe

W 2014 r. w życie weszły dwie nowelizacje ustawy prawo wodne. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 659) zmieniono przepisy nie tylko ustawy prawo wodne, ale także przepisy ustaw: kodeks wykroczeń, o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany w w/w ustawach związane były z wprowadzeniem do ustawy prawo wodne przepisów odnoszących się do dróg rowerowych, w tym z dopuszczeniem poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwieniem wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa nowelizacja, zniosła zakaz poruszania się rowerami wzdłuż korony wałów przeciwpowodziowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej wymaga zgłoszenia, w którym należy określić termin rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczeniem szlaku pieszego lub rowerowego oraz dołączyć odpowiednie dokumenty. Zgłoszenie należy doręczyć właściwemu organowi, tj. dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią lub dyrektorowi właściwego urzędu morskiego w przypadku, gdy roboty lub czynności mają być prowadzone w pasie technicznym.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęciem zamierzonych robót budowlanych lub odpowiednich czynności związanych z  wyznaczaniem szlaku turystycznego rowerowego i pieszego. Do wykonywania prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż w terminie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.

W przypadku budowy drogi rowerowej oraz wyznaczania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na wałach przeciwpowodziowych, potrzebne będzie odpowiednie zgłoszenie do marszałka województwa wraz z odpowiednimi dokumentami.

W/w zmiany spowodowały konieczność dokonania modyfikacji w innych ustawach, w tym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), w której wprowadzono pojęcie drogi rowerowej (art. 4 pkt 11a), którą należy definiować jako droga przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Znowelizowano również przepisy kodeksu wykroczeń, tj. art. 80 § 1 pkt 1, według którego karze grzywny albo karze nagany podlega ten przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni.