image1 image2 image3

sama waga Wykreślenie budynku z rejestru zabytków

Natalia Rejman | 03.03.2020 | Radca prawny

wykreślenie budynku z rejestru zabytków 

freeimages.com

Co do zasady - właściciel zabytku ma obowiązek postępować w stosunku do zabytku w taki sposób, który pozwoli utrzymać zabytek w jak najlepszym stanie i przez jak najdłuższy czas. Jednakże ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje procedurę wykreślania budynku z rejestru zabytków.

W myśl jej zapisów, przesłankami uprawniającymi do skreślenia zabytku z rejestru zabytków są: utrata wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo brak potwierdzenia wartości zabytku w świetle nowych ustaleń naukowych.

Do utraty wartości zabytkowej obiektu może dojść na skutek jego zniszczenia, jednakże dla zaistnienia przesłanki skutkującej skreśleniem z rejestru zabytków konieczne jest istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy faktem częściowego czy całkowitego zniszczenia obiektu wpisanego do rejestru, a utratą przez ten obiekt wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Czytaj więcej...