image1 image2 image3

sama waga Brak opomiarowania a opłata zmienna za usługi wodne

dr Agnieszka Sznajder | 10.06.2019 | Radca prawny

opomiarowanie usługi wodne 

freeimages.com

Obowiązki nakadane na podmioty korzystające z wód obejmują także konieczność prowadzenia pomiarów pobieranej wody. Wyniki pomiarów przekładają się później na wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne. Organy kontrolujące korzystających z wód mogą same prowadzić pomiary, jak również szacować ilośc faktycznie pobranej wody.

Obowiązek prowadzenia pomiarów, pomiarów ciągłych oraz ewidencji pomiarów

Ustawa - Prawo wodne nakłada na podmioty pobierające wodę, obowiązek prowadzenia pomiarów ilości pobranej wody. Zakłady te są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów. Jeśli natomiast podmiot pobiera wodę w ilości większej niż 100 m3 na dobę, ma także obowiązek ciągłego pomiaru ilości pobieranej wody oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów.

Ilość pobranych wód jako składowa opłaty za usługi wodne

Prawo wodne przewiduje, że ilość pobranych wód jest składową opłaty zmiennej za pobór wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, zgodnie bowiem z przepisem art. 272 ust. 1 ustawy - Prawo wodne: wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wyrażonej w m3.

Czytaj więcej...