image1 image2 image3

sama waga Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uznanie za stronę w postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Jakub Sznajder | 30.04.2019 r.

 ocena oddzialywania na srodowisko

freeimages.com

Oznaczenie zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji konieczne jest nie tylko przy ustalaniu środowiskowych uwarunkowań, ale również - o czym często zapominają organy wydające decyzje środowiskowe - dla prawidłowego ustalenia kręgu stron prowadzonego postępowania.


Organy wydające decyzje środowiskowe

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - w zależności od rodzaju inwestycji, skali zadania oraz od jego przewidywanego wpływu na środowisko - wydaje bądź to organ wykonawczy gminy - tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta - bądź też właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Strony postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.


Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przez obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 Czytaj więcej...