image1 image2 image3

sama waga Choroba zawodowa i choroba pracownicza, a szkodliwe warunki pracy - Xylamit - studium przypadku
Jakub Sznajder | 14.04.2019

 choroba zawodowa

freeimages.com

Pracownicy w miejscu swojej pracy - również w biurze - mogą być wystawieni na działanie szkodliwych czynników - powodujących powstanie chorób zawodowych lub chorób pracowniczych.

Przepisy prawa dają pracownikom możliwość dochodzenia od pracodawcy roszczeń za utracone w pracy zdrowie - w tym odszkodowania, renty, czy też zadośćuczynienia.

Poważnym problemem - szczególnie dla pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach - jest oddziaływanie - szkodliwych - niekiedy rakotwórczych substancji pochodzących z użytych w budynku materiałów budowlanych - takich jak kleje, farby, czy też środki konserwujące i zabezpieczające. 
Jednym z takich szkodliwych środków jest xylamit/ksylamit.

 

Regulacje Kodeksu pracy w zakresie chorób zawodowych i chorób pracowniczych

Przepisy kodeksu pracy szkodę na osobie pracownika zakreślają szeroko - nie ograniczając jej wyłącznie do choroby zawodowej, ale uwzględniając także inne choroby, o ile są związane z wykonywaną pracą.
Art. 227 Kodeksu pracy stanowi między innymi, że pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Co do choroby zawodowej, to w przepisach jest ona wspomniana w art. 235 §1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

W przypadku innych chorób związanych z wykonywaną pracą nie ma innej regulacji, poza przywołanym art. 227 § 1 Kodeksu pracy.

Pomimo tego, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo od dawna dostrzegają konieczność uwzględniania tych chorób jako ewentualnych skutków świadczonej pracy. Choroby te są najczęściej nazywane chorobami pracowniczymi lub parazawodowymi.

Czytaj więcej...