image1 image2 image3

sama waga System kanalizacji deszczowej a opłaty za usługi wodne

Jakub Sznajder | 03.04.2019

 systemy kanalizacji deszczowej


W ustawie prawo wodne z 20 lipca 2017 r. funkcjonuje pojęcie otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej - niestety ustawodawca nie zawarł w treści ustawy definicji tego pojęcia. Można wypracować ją na podstawie orzecznictwa oraz wytycznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Gdzie występuje pojęcie systemów kanalizacji deszczowej

Ustalenie prawidłowego zakresu pojęcia 'systemu kanalizacji deszczowej' na gruncie ustawy Prawo wodne ma znaczenie przede wszystkim w świetle:

  • zmniejszenia naturalnej retencji terenowej i uzyskania na takie zmniejszenie pozwolenia wodnoprawnego - art. 34 Prawa wodnego;
  • wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, gdy wody te zawierają substancje szkodliwe - art. 75a Prawa wodnego;
  • ustalenia opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód - art 268 Prawa wodnego;
  • ustalenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - art. 269 Prawa wodnego;
  • wymaganych elementów operatu wodnoprawnego - art. 409 Prawa wodnego
  • ustalania wysokości opłat za usługi wodne na podstawie oświadczeń - art. 552 Prawa wodnego.

Czytaj więcej...