image1 image2 image3

sama wagaJakie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?

10.07.2013 | a.sz.

altana

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dokonuje podziału robót budowlanych, na te których rozpoczęcie wymaga pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia oraz te, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w ustawie jako budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Organem właściwym w sprawach pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jest starosta. Do katalogu robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia należy m. in. :

 • budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m,2
 • budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 
     1. 1) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 
     2. 2) uprawiania wędkarstwa, 
     3. 3) rekreacji; 
 • budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 m; 
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
 • budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

1) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

2) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, 

Nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia m. in: budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;