image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Weszła w życie nowelizacja prawa wodnego – najważniejsze zmiany

18.07.2014 | p.g.

wodne prawo zmiana ustawy

Weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy prawo wodne, która ma tym razem na celu wdrożenie do prawa krajowego postanowień tzw. dyrektywy morskiej oraz inne istotne zmiany.

Nowelizacja ustawy ma na dokonać transpozycji do polskiego porządku prawnego aktów prawa unijnego takich jak:

1) dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275);

2) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

3) dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19) oraz

4) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27).

Więcej...