image1 image2 image3

sama waga Naruszenie stosunków wodnych - szkoda jako wyznacznik możliwości nałożenia obowiązku w postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych

dr Agnieszka Sznajder | 18.06.2019 | Radca prawny

 szkoda naruszenie stosunków wodnych

freeimages.com
Naruszenie stosunków wodnych - zakres pojęcia

Na podstawie art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Takie działanie właściciela gruntu traktowane jest jako naruszenie stosunków wodnych. W przypadku stwierdzenia przez organ (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) spełnienia tych przesłanek, organ może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

 

Pojęcie i zakres szkody jako przesłanki wydania decyzji nakazującej

Warunkiem nałożenia przez organ obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom jest wystąpienie szkody.

Ustawodawca nie precyzuje jednak, czy chodzi o szkodę rzeczywistą, czy też hipotetyczną.

Czytaj więcej...