image1 image2 image3

sama waga Odszkodowania za ochronę środowiska albo wykup działki przez państwo

17.09.2013 | j.sz.

rezerwat

Ważnym uprawnieniem każdego właściciela nieruchomości, jest prawo do uzyskania odszkodowania za ograniczenie możliwości korzystania z działki lub budynku.

Można uzyskać odszkodowanie także wtedy, gdy ustanowiona zostanie forma ochrony przyrody, oddziałująca na naszą nieruchomość.

Wprowadzenie formy ochrony przyrody w postaci chociażby obszaru Natura 2000, rezerwatu, użytku ekologicznego, obszaru chronionego krajobrazu, pomnika ochrony przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, czy też parku narodowego może powodować, że właściciele nieruchomości objętych ochroną lub leżących w pobliżu chronionych obszarów nie będą mogli w pełni korzystać ze swojej własności.

Art. 129 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, stanowi, że jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Warto wiedzieć, iż niejednokrotnie dopiero uchwalenie tzw. planu ochrony lub planu zadań ochronnych dla obszarów chroninych, decyduje o tym, w jakim zakresie ograniczone zostaje prawo do korzystania z danej nieruchomości. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi aktualnie postępowania w sprawie ustalenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie całego województwa, co spowoduje znaczne ograniczenia w sposobie korzystania w stosunku do tysięcy hektarów, objętych ochroną - podobnie ma to miejsce w innych rejonach kraju.

W sprawie odszkodowań i wykupów należy działać szybko, bowiem zgodnie z treścią przywołanego wyżej przepisu, z roszczeniami można występować w ciągu 2 lat od objęcia danego obszaru ograniczeniami, z uwagi na ochronę przyrody.