image1 image2 image3

sama waga Kto powinien odbierać pisma z sądu, by doręczenie było skuteczne?

16.09.2013 | j.sz.

skrzynka1

Prawidłowe doręczenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym wymaga dla swej skuteczności wręczenia pisma osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Nie każdy pracownik zatrudniony przez pracodawcę dysponuje takim pełnomocnictwem.

W dniu 6 września 2013 Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 428/12 orzekł, iż nie każda osoba zatrudniona w firmie może odebrać pismo z sądu - orzekł Sąd Najwyższy w sprawie spółdzielni mieszkaniowej, w której pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej odmówił odbioru korespondencji z sądu, a przeciwnik procesowy dowodził, iż doręczenie mimo odmowy odbioru korespondencji było skuteczne.

W uzasadnieniu do wyroku stwierdzono, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, pisma procesowe dla osoby prawnej doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania podmiotu przed sądem lub do rąk upoważnionego pracownika.

Natomiast kodeks cywilny stanowi, iż "osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa".

Sąd stwierdził, że nawet jeśli domniemywać, że osoba czynna w lokalu przedsiębiorcy jest uprawniona do odbioru korespondencji, to domniemanie to może zostać obalone. Sąd wyjaśnił, że w sprawie udało się obalić domniemanie skutecznego doręczenia podmiotowi wyroku przez pracownika poczty. To oznacza, że osoba czynna w lokalu spółdzielni nie jest osobą upoważnioną do odbioru przesyłek, jeżeli nie zostało jej udzielone pełnomocnictwo do odbioru korespondencji, a w takiej sytuacji odwoływanie się do przepisów kodeksu cywilnego jest nieskuteczne.