image1 image2 image3

sama waga Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zmiany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)

20.08.2013 | k.h.

księgi

7 lipca 2013 weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wniosła obowiązek wskazania w pozwie numeru PESEL lub NIP.

W celu ograniczenia problemów z doręczaniem pozwów do miejsc, gdzie pozwany faktycznie nie zamieszkuje, wprowadzono obowiązek zamieszczania przez powoda w e-pozwie informacji na temat numeru PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. Odnośnie podmiotów innych niż osoby fizyczne powód będzie musiał podać ich numer w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze bądź ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego, jeśli nie ma on obowiązku wpisu do żadnego rejestru czy ewidencji, a jest obowiązany do posiadania NIP. Co więcej sąd będzie mógł wymierzyć powodowi, jego przedstawicielowi bądź pełnomocnikowi grzywnę, jeżeli w złej wierze lub na skutek niezachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczy te dane.
 

W postępowaniach innych niżeli EPU powód nie został zobowiązany do podawania wskazanych powyżej informacji dotyczących pozwanego, a obowiązki w tym zakresie zostały nałożone na sądy, które na podstawie danych określonych przez powoda będą z urzędu ustalały właściwy dla pozwanego odpowiednio PESEL, NIP, numer w KRS lub w innym rejestrze bądź ewidencji.

Kolejna zmiana dotyczy roszczeń, jakie mogą być dochodzone w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. „Sposobem elektronicznym” można dochodzić jedynie tych wierzytelności, które stały się wymagalne w okresie trzech lat od wniesienia powództwa co ma na celu zapobieganie dochodzeniu roszczeń przedawnionych. Warto pamiętać, iż głównym celem EPU jest sprawne, szybkie rozpoznanie sprawy, dlatego też w tego typu postępowaniach nie ma obowiązku dołączania odpisów czy załączników, a także pełnomocnictw.


Wskazana nowelizacja nie dotyczy postępowań wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie, w stosunku do których stosować należy przepisy ustawy wcześniejszej.