image1 image2 image3

sama waga Uchwalanie przepisów porządkowych w gminie 

11.08.2013 | k.h.

płot

Czy straż miejska może egzekwować od nas przepisy porządkowe, które uchwaliła rada gminy? Czy za nieprzestrzeganie przepisów gminnych możemy zostać ukarani mandatem?

Oprócz aktów prawa miejscowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.), w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Z uwagi na powyższe wydanie przepisów porządkowych przez organ stanowiący gminy jest dopuszczalne pod warunkiem zaistnienia następujących przesłanek:

1) Materia, którą mają regulować przepisy porządkowe dotyczy zakresu nie uregulowanego w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Jest to obiektywna przesłanka wprowadzenia przepisów porządkowych, dotycząca stanu prawnego

2) Istnienie zagrożenia któregoś z określonych w powoływanym przepisie dóbr, takich jak: ochrona życia lub zdrowia obywateli, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w związku z czym powstaje konieczność wprowadzenia przepisów porządkowych. Jest to przesłanka dotycząca stanu faktycznego, o charakterze subiektywnym. 

3) Podjęcie działań jest niezbędne w celu ochrony zagrożonych dóbr. Tę niezbędność (nieodzowność) rozumie się jako „zobiektywizowany, obligatoryjny impuls do wydania przepisów porządkowych i podjęcia działań, które jeżeli nie zostaną w stosownym (adekwatnym) czasie podjęte, będą bezpośrednio i w sposób oczywisty godziły w istniejący porządek prawny, a zwłaszcza w jego pryncypia” (K. Bandarzewski i inni „Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym” 2004 r. str. 288). 

Co istotne, przy uchwalaniu przepisów porządkowych, możliwe jest dodatkowo wprowadzenie przez radę gminy za ich naruszanie kary grzywny, wymierzanej w trybie i na zasadach wynikających z prawa o wykroczeniach (tj. Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Zgodnie z tym odesłaniem, możliwe jest zastrzeżenie przez organ stanowiący gminy w uchwale porządkowej grzywny w przedziale od 20 do 5.000 zł.