image1 image2 image3

sama waga Przedawnienie czesnego za studia

31.07.2013 | j.sz.

klasa

Zaleganie z czesnym przez studentów to częste zjawisko. Sporna pozostaje kwestia po upływie jakiego czasu roszczenie o zapłatę czesnego się przedawnia.

Sąd Okręgowy w Słupsku w sprawie o sygn. IV Ca 328/13 stwierdził, że umowa zawierana przez studentów z uczelnią rodzi zobowiązanie szczególnego rodzaju, gdzie obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia może być skutecznie egzekwowany w terminach innych, niż ma to miejsce przy umowie zlecenia.

W rozpatrywanej sprawie Sąd Okręgowy uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji, który stwierdził, iż okres przedawnienia wynosi zaledwie dwa lata, tak jak w przypadku roszczeń powstających na gruncie umowy zlecenie. Sąd drugiej instancji nadał umowie zawieranej z uczelnią status osobnej kategorii umowy, opartej o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jedną ze wskazanych odrębności zdanie sądu jest zdecydowanie dłuższy, dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń. Co więcej, sąd drugiej instancji stwierdził, iż czesnego nie można traktować tak, jak zwykłego świadczenia okresowego, przy którym okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Podniesione orzeczenie nie jest prawomocne. Naturalnie jest to pogląd konkretnego składu orzekającego, tym niemniej należy spodziewać się, iż jest to orzeczenie znaczące i z pewnością korzystne dla uczelni pobierających czesne od studentów, szczególnie wobec wchodzących aktualnie w życie przepisów o obowiązkowej odpłatności za dugi kierunek studiów, także na uczelniach publicznych.