image1 image2 image3

sama waga Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej - kiedy nie może stanowić podstawy do wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych?

mgr Agnieszka Pięta | 16.02.2023 | Aplikant radcowski

protokół kotroli Inspekcji Weterynaryjnej 

freeimages.com

Ustalenia ujęte w protokole kontroli, przeprowadzonej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowią podstawę do podjęcia określonych czynności wobec kontrolowanego, w tym dokonania ocen, sporządzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji i sporządzenia informacji dla jednostek nadrzędnych, oraz do powiadomienia właściwego organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Protokół kontroli - aby mógł stanowić podstawę do podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną dalszych działań wobec kontrolowanego, w tym między innymi do wydania decyzji o nałożeniu na kontrolowanego kary pieniężnej za nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych - musi jednak spełniać określone wymogi. Ich niezachowanie natomiast dyskwalifikuje protokół jako dowód w dalszym postępowaniu. O jakie wymogi chodzi?


Podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu zakładu kontrolowanego

Przede wszystkim, w treści protokołu kontroli Inspekcji Weterynaryjnej powinien znaleźć się podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu zakładu kontrolowanego. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w treści uzasadnienia wyroku z dnia 3 marca 2015 r., sygn.akt. II OSK 1864/13, „brak podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu zakładu kontrolowanego powoduje skutek w postaci braku protokołu kontroli zgodnie z art. 67 k.p.a, jak również art. 19d pkt 10 ustawy z 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej”. Powyższe oznacza natomiast, że taki dokument można traktować co najwyżej jako adnotację służbową mającą znaczenie jedynie pomocnicze, nie może on natomiast stanowić podstawy do dalszych działań organu, w tym zaleceń pokontrolnych, jak również nałożenia kary za nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych i sanitarnych.

Czytaj więcej...