image1 image2 image3

sama waga Podróż służbowa, a wykonywanie pracy

27.07.2013 | p.ł.

wyjazd

Czy pracownik będąc w podróży służbowej wykonuje pracę, w rozumieniu przepisów prawa pracy, tak jakby przebywał w zakładzie pracy?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 775 k.p. podróżą służbową jest wykonywanie, na polecenie pracodawcy, czynności służbowych poza siedzibą pracodawcy albo poza stałym miejscem wykonywania pracy. Wyrokiem z 22 lutego 2008 r. sygn. akt. I PK 208/07 Sąd Najwyższy doprecyzował, że nieodłączną przesłanką pracy wykonywanej w ramach podróży służbowej jest z góry oznaczony termin jej wykonania. Ponadto wykładania przepisu art. 775 k.p. wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter podróży służbowej. Wykonywanie zadania służbowego w rozumieniu tego przepisu nie jest wykonywaniem pracy określonego rodzaju, wynikającej z zatrudnienia, ta bowiem nigdy nie jest incydentalna.

Jednakże nie każde świadczenie pracy poza zakładem pracy jest podróżą służbową. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt. II UK 284/11 dopuścił możliwość określenia w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy w sposób punktowy (wskazanie adresu lub miejscowości), obszarowy (np. część województwa) lub jako ruchome czy zmienne. Sąd Najwyższy dopuszcza również możliwość wskazania obok stałego miejsca pracy także niestałego miejsca (miejsc) pracy, albo na wskazaniu niestałych (zmiennych) miejsc pracy, byle w sposób dostatecznie określony. Pracodawca posiada taką możliwość w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy oraz naturą prowadzonej przez niego działalności. Wtedy stałymi miejscami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy są poszczególne, konkretne miejsca, do których pracownik zostaje skierowany. Z kolei jeśli z istoty swojej praca polega na stałym przemieszczaniu się po pewnym obszarze (np. żeglarze, kolejarze, budowlańcy) miejscem ich stałego wykonywania pracy jest pewien ośrodek dyspozycyjny, w którym pozostają gotowi do świadczenia pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że w przypadku określenia miejsca pracy jako miejsca gdzie pracodawca prowadzi działalność lub innego rodzaju stałe prace lub jako pewien obszar geograficzny, pracownik pozostaje w podróży służbowej tylko wówczas, gdy otrzymał krótkotrwałe zadanie wykonania pracy poza takim stałym miejscem pracy, a także w czasie dojazdu do tego - nieokreślonego w umowie o pracę - miejsca i powrotu z niego. Ponadto pracownik musiałby wykonywać czynności pracownicze, które nie powinny należeć do zwykłych, umówionych czynności pracowniczych. Nie będzie zatem odbywaniem podróży służbowej wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stale wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach.