image1 image2 image3

sama waga Jak sklep internetowy ma rozliczać kwotę przeznaczoną na koszty przesyłki?

26.07.2013 | j.sz.

skrzynka


W ostatnich dniach ukazała się znacząca interpretacja podatkowa dotycząca problemu, który napotyka każdy sklep internetowy w naszym kraju. Czy kwota wpłacona przez kupującego na pokrycie kosztów wysłania zakupionego towaru powiększa przychód sprzedawcy i jako taka, powinna podlegać opodatkowaniu, czy też przychodu nie stanowi?

Warszawska Izba Skarbowa w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. o zn. IPPB1/415-469/13-4/ES. W treści tej interpretacji czytamy, że: „środki pieniężne, które wpływają na rachunek podatniczki na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy (tj. przesyłki paczki Pocztą Polska), nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”. Co to oznacza?

Dla wszystkich sklepów internetowych, które stosują w swoich regulaminach lub ogólnych warunkach umowy konstrukcję pełnomocnictwa pocztowego, gdzie cena usługi wysyłki równać się będzie kwocie przekazanej przez kupującego towar – kwota ta nie będzie zaliczana do kwoty opodatkowania podatkiem dochodowym.

Konstrukcja pełnomocnictwa pocztowego polega mniej więcej na tym, iż kupujący udziela sprzedającemu jednorazowego upoważnienia do zawarcia umowy o świadczenie usług z operatorem pocztowym, ewentualnie tzw. kurierem, w jego imieniu i na jego rachunek, w celu dostarczenia zakupionego towaru do miejsca wskazanego przez kupującego.

W w/w interpretacji możemy przeczytać, iż „w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż prowadząc działalność w zakresie handlu internetowego zawrze w regulaminie sprzedaży zapis, iż kupujący na jej aukcji udziela jej pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek z pocztą. Kupujący oprócz opłaty za przedmiot przekazuje pieniądze na pokrycie kosztów przesyłki przedmiotu.

W przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. (…)”