image1 image2 image3

sama waga Specustawa przeciwpowodziowa a wywłaszczenie nieruchomości. Zawsze warto walczyć o swoje
Jakub Sznajder | 03.04.2019 | specjalista

Jakub Sznajder 1
Tak zwana specustawa przeciwpowodziowa – ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych reguluje między innymi kwestie wywłaszczeń i odszkodowania za odebrane właścicielom grunty w związku z realizacją budowli przeciwpowodziowych.


Budowle przeciwpowodziowe według przepisów specustawy to:

 • kanały ulgi,
 • kierownice w ujściach rzek do morza,
 • poldery przeciwpowodziowe,
 • sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
 • suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
 • wały przeciwpowodziowe,
 • budowle regulacyjne,
 • wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,
 • falochrony,
 • budowle ochrony brzegów morskich,
 • stopnie wodne.


Ustawa przewiduje również, że na takich samych zasadach jak budowle przeciwpowodziowe realizowane mogą być stacje radarów meteorologicznych.

Jak przebiega wywłaszczenie na podstawie specustawy przeciwpowodziowej?

Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda na wniosek inwestora - obecnie najczęściej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Przed wydaiem decyzji przez wojewodę - Wody Polskie muszą uzyskać dla inwestycji tzw. decyzję środowiskową - wydawaną najczęściej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwy organ wykonawczy gminy, a także decyzję - pozwolenie wodnoprawne. Te dwie wcześniejsze decyzje określają m.in. lokalizację inwestycji - co przekłada się bezpośrednio na późniejszy zasięg wywłaszczenia pod taką budowlę.

Już na bardzo wczesnym etapie przygotowania takiej inwestycji sporządzane są mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, które mają zostać wywłaszczone pod inwestycję.

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji między innymi właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.

Blokada działalności inwestycyjnej właścicieli na działkach przeznaczonych do wywłaszczenia

Co istotne - w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wojewoda składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.

 wywłaszczenie specustawa przeciwpowodziowa

freeimages.com

Co zawiera decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej - nacjonalizacja oraz ograniczenie korzystania z nieruchomości

Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera między innymi oznaczenie według katastru nieruchomości nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego; nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania oraz nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią.
Wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Decyzją wojewody o pozwoleniu na realizację inwestycji zatwierdza się podział nieruchomości.

Odszkodowanie na podstawie specustawy przeciwpowodziowej za wywłaszczane nieruchomości

Z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości - właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem, a dotychczasowym właścicielem.

Jeżeli natomiast w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia kwoty odszkodowania pomiędzy właścicielem przejmowanej działki a inwestorem - wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.
Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - na przykład służebności czy hipoteka - prawa te wygasają z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.

Wysokość odszkodowania za wywłaszczaną na podstawie specustawy przeciwpowodziowej nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przez organ I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, odpowiednio, wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

- doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji,
- doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności,
- w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna

to wówczas wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji określa termin odpowiednio wydania nieruchomości albo wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń.

 specustawa przeciwpowodziowa

freeimages.com

Właściciele wywłaszczanych nieruchmości powinni walczyć o swoje

Jak widać - wobec konkretnych działek może zostać wydana decyzja wywłaszczeniowa i ulegają one podziałowi, a także do księgi wieczystej nieruchomości wpisywana jest informacja o przyszłym wywłaszczeniu, na działce nie można rozpoczynać nowych inwestycji.

Niestety nie zakreślono terminu na wydanie drugiej decyzji - tej określającej konkretną wysokość odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości.

Niejednokrotnie budowa jest w toku, a decyzji określającej wysokość odszkodowania nadal nie ma. To sprawia, że właściciele działek podejmują wcześniej negocjacje z inwestorem - często przy udziale i pomocy prawników - aby sprawnie ustalić odszkodowanie w satysfakcjonującej dla właścicieli wysokości.

Bardzo istotna jest aktywna postawa właścicieli nieruchmomości już na etapie ustalania dla inwestycji środowiskowych uwarunkowań realizacji, a później na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego.
Wówczas jest czas na to, aby zadbać o sporządzenie własnej rzeczowej wyceny nieruchomości, czy odpowiednio i stanowczo zaznaczyć swoje oczekiwania wobec inwestora - które zostaną uwzględnione przez niego w fazie planowania kosztów całego przedsięwzięcia.

Wysuwanie roszczeń dopiero na etapie wydawania decyzli o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej przez wojewodę - ogranicza znacznie ich skuteczność. Właściciele nie powinni czekać na propozycje odszkodowania składane przez inwestora - kiedy budowa jest już w toku - ale wysuwać je samodzielnie i w sposób rzeczowy - na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji.


Duże inwestycje na horyzoncie - stopień wodny Siarzewo, zbiornik Kąty-Myscowa, stopień wodny Malczyce i inne
Wywłaszczenia pod budowę stopnia wodnego Siarzewo gm. Raciążek,zbiornika Kąty-Myscowa na Wisłoce w woj. podkarpackim, czy pod budowę stopnia wodnego Malczyce na Odrze - obejmą tysiące hektarów gruntów - w tym w zdecydowanej większości należących do podmiotów prywatnych.

Zastosowanie w każdym z tych przypadków znajdzie specustawa przeciwpowodziowa - bowiem każda z tych inwestycji może spełniać cel związany z ochroną przeciwpowodziową. Faza wywłaszczeń - przejmowania nieruchomości pod stopnie wodne, czy zbiorniki wodne - będzie przebiegać wedłg skróconej - przyspieszonej procedury.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawnej obsługi inwestycji przeciwpowodziowych - zarówno w działaniu w imieniu reprezentującego Skarb Państwa inwestora, jak równiez w zakresie reprezentacji właścicieli wywłaszczanych nieruchomości.

Mamy zdobytą przez szereg lat praktyczną wiedzę o występowaniu w imieniu naszych Klientów we wszystkich stadiach postępowań środowiskowych, wodnoprawnych oraz budowlanych dotyczących inwestycji przeciwpowodziowych i wywłaszczeń pod te budowle.

Reprezentujemy wywłaszczanych właścicieli przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, uczestniczymy w negocjacjach z inwestorami w zakresie wysokości odszkodowań za przejmowane pod budowle przeciwpowodziowe nieruchomości.

Jeżeli twoja działka ma być wywłaszczona pod budowlę przeciwpowodziową - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.