image1 image2 image3

sama waga Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości  – jak skutecznie się przed nim bronić

Magdalena Łęcka 1

Magdalena Łęcka | 29.03.2019 | Radca prawny

Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym - art. 135 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym

W roku 2015 do ustawy Prawo o ruchu drogowym został wprowadzony nowy przepis – art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a), zgodnie z którym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.


Odmowa przyjęcia mandatu

Nie oznacza to jednak, iż nie ma skutecznych środków prawnych, które pozwalałyby na zachowanie prawa jazdy w takiej sytuacji. Kluczowe jest, by w przypadkach wątpliwych i spornych, nie przyjmować mandatu karnego lecz dążyć do rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Przyjęcie mandatu zamyka bowiem drogę do kwestionowania zasadności orzeczonej nim kary i kwalifikacji prawnej czynu wraz z jego opisem a co za tym idzie, także zasadności zatrzymania prawa jazdy w takim przypadku.

Zwłaszcza w sytuacji gdy zmierzona prędkość ma wartość graniczną i oscyluje w granicach 101-104 km/h należy zastanowić się nad zasadnością przyjmowania mandatu karnego i warto zamiast tego poczekać na skierowanie przez policję wniosku o ukaranie do Sądu, a następnie po otrzymaniu wyroku nakazowego wydanego na podstawie takiego wniosku– wnieść sprzeciw. W zakresie przekroczenia prędkości – polemika z okolicznością, iż w ogóle do niego nie doszło jest oczywiście utrudniona, niemniej nie oznacza to iż w toku procesu sądowego nie ma możliwości zmiany opisu zarzucanego czynu na taki, który pozwala zachować posiadane prawo jazdy a to bardzo istotne. W dzisiejszych czasach posiadanie prawa jazdy jest bowiem nieodzowne, zaś jego pozbawienie choćby na krótki okres, wiąże się ze znacznymi utrudnieniami w życiu codziennym i zawodowym. Wynik pomiaru wskazujący na niewielkie przekroczenie prędkości 100 km/h może zostać skutecznie zakwestionowany, nawet pomimo powoływania się przez policję na wysoką klasę urządzeń pomiarowych, zaś przysługujące obwinionemu domniemanie niewinności w zakresie przekroczenia prędkości w ternie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, może nie zostać obalone, co pozwoli na zachowanie prawa jazdy.

 zatrzymanie prawa jazdy

freeimages.com
Zatrzymanie prawa jazdy

Należy nadmienić, iż w przypadku stwierdzenia przez policję przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, zatrzymuje ona prawo jazdy i kieruje (oprócz wniosku o ukaranie do Sądu karnego w przypadku nieprzyjęcia mandatu) wniosek do właściwego Starosty o wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na stosowny okres (3 miesięcy). Niemniej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego, postępowanie przed Starostą nie powinno się toczyć, o co warto się postarać wnosząc w tym zakresie stosowne środki prawne.

Jeżeli policja zatrzymała dokument prawa jazdy, pomimo nieprzyjęcia mandatu karnego, i przekazała go do starosty, mimo to do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej i wydania w oparciu o nie ostatecznej decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy bądź odmowie jego zatrzymania, kierowanie pojazdem w tym okresie, w przypadku ewentualnej kontroli drogowej, nie powinno być traktowanie jako kierowanie nim bez uprawnień w ogóle, lecz jako kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego takie uprawnienia. Obwiniony korzysta bowiem z domniemania niewinności do czasu aż jego wina w tym zakresie nie zostanie ustalona prawomocnym wyrokiem Sądu.

 

Informacja o zatrzymaniu prawa jazdy w CEPiK

W przypadku gdy pomimo okoliczności nieprzyjęcia mandatu karnego i braku ostatecznej decyzji właściwego starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, informacja o pozbawieniu określonej osoby prawa do kierowania pojazdami została umieszczona w systemie CEPiK – w przypadku zmiany opisu czynu na taki, który nie wiąże się z czasowym zatrzymaniem prawa jazdy, możliwe jest domaganie się odszkodowania za nieuprawnione wprowadzenie informacji do systemu, pomimo braku w tym przedmiocie prawomocnego wyroku sądowego stwierdzającego winę oraz ostatecznej decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Pomagamy kierowcom w sytuacjach zagrożenia utratą prawa jazdy i zatrzymania prawa jazdy.

Jeżeli masz problem z zachowaniem uprawnień do kierowania pojazdami - skorzystaj z naszego doświadczenia - skontaktuj się z naszą kancelarią.