image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowe zasady planowania w gospodarowaniu wodami, w tym zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

10.06.2017 | m.ł.

planowanie w gospodarowaniu wodami 

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, zmienią się w sposób zasadniczy kwestie dotyczące zasad zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony ludzi i mienia przed powodzią, obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy. W dokumentach takich uwzględnia się również poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Projekty podstawowych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na terenie każdej gminy tj. planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy wymagać będą uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zabudowy i zagospodarowania nieruchomości w całości lub w części położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia te następować będą w formie decyzji, w której wskazane będą warunki dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w takich obszarach.

Odmowa uzgodnienia warunków zabudowy/ zagospodarowania przestrzennego terenu „zalewowego” następować będzie w przypadkach gdy planowana zabudowa bądź zagospodarowanie przestrzenne:

    • Narusza ustalenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza;
    • Narusza  ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze dorzecza;
    • Stanowi zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków;
    • Narusza funkcjonowanie infrastruktury krytycznej;
    • Utrudnia zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Wskazana procedura uzgodnieniowa zastąpi obecnie obowiązujące zakazy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz procedurę uzyskiwania odstępstw od tych zakazów w zakresie planowanej zabudowy.

Odmowa „pozytywnego” uzgodnienia będzie natomiast przesłanką do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia.

Również w obecnym stanie prawnym, występuje obowiązek organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy oraz tworzącego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uzgadniania z właściwym miejscowo Dyrektorem RZGW zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Niemniej jednak, uzgodnienie to następuje obecnie w formie postanowienia, w trybie art. 106 k.p.a. i zgodnie z utrwalonymi poglądami orzecznictwa w tym zakresie, nie jest możliwe samodzielne kwestionowanie takiego postanowienia, a jedynie w formułowanie zarzutów w stosunku do niekorzystnego uzgodnienia w odwołaniu np. od decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy. Dodatkowo możliwe jest wystąpienie do Dyrektora RZGW właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z osobnym wnioskiem o zwolnienie z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Wprowadzenie natomiast przez nowe Prawo wodne obowiązku uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu „zalewowego” w formie decyzji, umożliwi kwestionowanie takich rozstrzygnięć, odrębnie od kwestionowania samej decyzji o warunkach zabudowy. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii decyzji uzgodnieniowej, prawdopodobnie nie będzie możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu, gdyż kwestia uzgodnieniowa stanowić będzie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 k.p.a. Ten wzajemny stosunek decyzji uzgodnieniowej do planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o warunkach zabudowy stanie się jednak zapewne przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych, bowiem nie został on wprost wprowadzony przez Ustawodawcę.

Dodatkowo kwestie, które obecnie są uregulowane w art. 88 l ustawy prawo wodne, tj. procedura zwalniania z zakazów zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w nowej ustawie zostanie uregulowana w ten sposób, iż na wykonywanie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni biologicznie czynnej będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne. Wymóg ten dotyczy każdego rodzaju nieruchomości, nie tylko tych, które położone są w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Natomiast zgłoszenia organowi, właściwemu do wydania zgody wodnoprawnej, wymagać będzie wykonywanie na działkach o powierzchni powyżej 1200 m2 robót lub obiektów budowalnych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni biologicznie czynnej.

Pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych; W pozwoleniu wodnoprawnym, określa się wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Jeżeli masz pytania w związku z nową ustawą prawo wodne - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami!