image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zniewaga jako przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego

09.06.2017 | a.sz.

zniewaga jako przestępstwo 

Zniewaga jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka żyjącego, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, itp. Znieważeniem będzie takie zachowanie, które uwłacza godności człowieka, wyraża pogardę i lekceważenie w świetle norm społecznych. Najczęściej zniewaga ma formę wypowiedzi słownej. Może być ona również wyrażona na piśmie lub za pomocą wizerunku.

Ponieważ przestępstwo to może polegać wyłącznie na działaniu, nie będzie nim np. okazanie lekceważenia poprzez niepodanie ręki. Znieważyć można kogoś albo bezpośrednio, tj. w obecności osoby znieważanej albo pod nieobecność tej osoby. W tym ostatnim przypadku warunkiem karalności jest to, że zniewaga jest publiczna albo też dokonana w taki sposób i w zamiarze aby dotarła do osoby znieważanej.

Zniewaga, zgodnie z art. 216 §2 kodeksu karnego może również zostać popełniona za pomocą środków masowego komunikowania się. Przestępstwo zniewagi jest ścigane z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że aktu oskarżenia nie sporządza prokurator, a musi to zrobić, co do zasady sam pokrzywdzony. Prywatny akt oskarżenia musi zawierać wskazanie sprawcy oraz określać czyn, wskazywać dowody oraz być należycie opłacony. Przepis art. 488 §1 kodeksu postępowania karnego przewiduje jednak, że Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu.

Sprawę będzie rozpoznawał wydział karny sądu powszechnego według przepisów kodeksu postępowania karnego. Przed rozprawą główną odbywa się, zgodnie z art. 489 kodeksu postępowania karnego, posiedzenie pojednawcze, które jest obligatoryjne w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego. Należy wskazać, że w toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami, a także, że równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem.

Sąd może skazać sprawcę przestępstwa zniewagi na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności, a gdy przestępstwo zostało popełnione za pomocą środków masowego komunikowania, także na karę pozbawienia wolności do roku.