image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko

05.06.2017 | a.sz.

odszkodowanie za szkodę w środowisku 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko jest oparta na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że wystarczy wykazanie, że doszło do bezprawnego oddziaływania na środowisko, w wyniku którego powstała szkoda, wykazanie związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym oddziaływaniem na środowisko a szkodą i wskazanie sprawcy tego oddziaływania.

Element winy sprawcy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Bezprawnym oddziaływaniem na środowisko będzie przede wszystkim działanie bez wymaganej prawem decyzji lub z przekroczeniem jej zakresu. Jednakże bezprawnym oddziaływaniem na środowisko będzie również działanie w oparciu o stosowne pozwolenie i w jego granicach.

Przepis art. 325 ustawy Prawo ochrony środowiska wprost bowiem przewiduje, że: ”odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach”.

Z uwagi na to, że bezprawność w tym przypadku ujmowana jest w ujęciu cywilistycznym (a nie administracyjnym), bezprawnym jest nie tylko działanie sprzeczne z prawem, ale i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli w szczególności takie, które wykracza poza przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Naprawienia takiej szkody dochodzi się przed sądem powszechnym. Dochodzenie roszczeń dotyczyć może dwóch sytuacji, tj. gdy szkoda już powstała oraz, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo jej realnego wystąpienia. Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami spowodowanymi oddziaływaniem na środowisko jest o tyle ułatwione, że powód może żądać, ażeby sąd zobowiązał podmiot pozwany do przygotowania informacji niezbędnych do określenia rodzaju, zakresu i wysokości szkody, a koszt ich sporządzenia spoczywa na tym podmiocie pozwanym.