image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Odwołanie od wypowiedzenia – co warto wiedzieć

04.06.2017 | a.sz.

 zwolnienie z pracy

Jeżeli uważasz, że pracodawca zwolnił Cię nieprawidłowo, masz prawo wnieść odwołanie do sądu pracy. Pamiętaj, że termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia wynosi obecnie 21 dni od dnia doręczenia przez pracodawcę wypowiedzenia (tj. od dnia odbioru tego wypowiedzenia osobiście od pracodawcy w zakładzie pracy albo od dnia odbioru przesyłki listownej poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę).

W zależności od rodzaju umowy o pracę, pracownikowi przysługują różne roszczenia. Jeżeli pracodawca wypowiedział niezgodnie z przepisami prawa umowę o pracę na okres próbny, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Prawo do odszkodowania będzie przysługiwało pracownikowi również, gdy pracodawca niezgodnie z przepisami wypowiedział umowę o pracę na czas określony. Zgodnie z art. 50 §4 kodeksu pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

W sytuacji, gdy umowa o pracę zawarta była na czas nieokreślony, a pracodawca wypowiedział ją niezasadnie lub niezgodnie z przepisami o wypowiadaniu takich umów, to pracownik może żądać albo uznania takiego wypowiedzenia za bezskuteczne albo odszkodowania. Z uwagi na to, że odwołanie od wypowiedzenia wnosi się w trakcie trwania okresu wypowiedzenia (więc, gdy pracownik jest jeszcze zatrudniony), a rozprawa w sądzie i wyrok zapadają zazwyczaj już po upływie okresu wypowiedzenia, to roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne przekształca się w roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Należy jednak podkreślić, że sąd pracy nie do końca jest związany żądaniem pozwu.

Na podstawie art. 45 §2 kodeksu pracy: sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

 

 


.