image1 image2 image3

sama waga Decyzja środowiskowa

Czy warto składać odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia?

26.01.2017 | j.sz.

 decyzja środowiskowa

Spalarnia odpadów, duży wieżowiec, ruchliwa droga, chlewnia, elektrownia wiatrowa, zbiornik wodny a może oczyszczalnia ścieków?

To wszystko przykłady inwestycji, które oddziałują na środowisko, w tym także na ludzi zamieszkałych w ich pobliżu. Takie budowle, które mogą oddziaływać na otoczenie wymagają dla ich budowy uzyskania tzw. decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia).

Organy administracji, które wydają decyzje środowiskowe to przede wszystkim wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dla części przedsięwzięć, które mogą wywierać znacząco negatywny wpływ na środowisko - właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Decyzja środowiskowa musi być wydana między innymi przed:

1. uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (w przypadku urządzeń wodnych)

2. uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

4. dokonaniem zgłoszenia budowy

5. przed wykonaniem robót budowlanych

6. przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Decyzja ta w sposób generalny określa graniczne parametry zamierzonej inwestycji oraz podstawowe rozwiązania techniczne i warunki prowadzenia prac budowlanych.

Wywiera ona swój wpływ zarówno na fazę projektowania inwestycji, fazę jej realizacji, jak również późniejszą eksploatację. Można zatem powiedzieć, że zakreśla ogólne ramy i organiczenia dla zamierzonego przedsięwzięcia. Bardzo często uniemożliwia na dalszym etapie stosowanie konkretnych rozwiązań technicznych czy metod eksploatacji - co może powiększać niedogodności po stronie inwestora.

Są także przypadki, iż warunki określone w decyzji środowiskowej niweczą sens ekonomiczny przedsięwzięcia - i inwestor odstępuje od zamierzonej inwestycji.

 

Czy warto się odwoływać od decyzji środowiskowych?

W razie powstania inwestycji - skutki dla środowiska są bardzo często nieodwracalne lub występują przez długi okres czasu. Tylko prawidłowe przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko daje osobom, które znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji, wiedzę na temat tego, jaki wpływ wywrze na nich owa inwestycja.

Kluczowym etapem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest rzetelne i wiarygodne opracowanie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko, który opisuje wspomniane oddziaływania.

Jeżeli naszym zdaniem dokumentacja środowiskowa zawiera braki w zakresie owego oddziaływania lub też pewne fakty i okoliczności nie zostały w niej zamieszczone - to powinniśmy te kwestie podnosić w toku postępowania lub własnie w odwołaniu od dezyji środowiskowej.

Nie będzie już na to miejsca na dalszych etapach uzyskiwania zgody na inwestycję. Podnoszenie kwestii środowiskowych przez zainteresowancyh na etapie starania się przez inwestora o pozwolenie na budowę - nie odniosą już wówczas pożądanego skutku.

Troska o negatywne oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na środowisko, w tym na ludzi zamieszkałych w jej pobliżu, jest jedną z najczestszych przyczyn odwołań od decyzji środowiskowych.

Typowym natomiast błędem jest podnoszenie przez zainteresowanych kwestii wpływu na środowisko dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub nawet podczas trwania prac budowlanych.

Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej z powodu nieznajomości problematyki środowiskowej i nieprzywiązywania wagi do decyzji środowiskowej.

Z punktu widzenia mieszkańców terenów objętych wpływem inwestycji decyzja środowiskowa jest kluczowym rozstrzygnięciem.

Na tym etapie bowiem decyduje się czy inwestycja w ogóle powstanie, a jeżeli tak, to w jakim rozmiarze i o jakim wpływie na środowisko. Rozstrzyga się także o tym, jakie technologie i materiały zostaną wykorzystane przy jej budowie oraz jakie obowiązki będzie miał później podmiot eksploatujący tą inwestycję.

Warto zatem odwoływać się od decyzji środowiskowych wtedy, gdy przedstawione przez inwestora dane o wpływie inwestycji na środowisko są nieprzekonywujące i naszym zdaniem wymagają uzupełnienia.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie inwestycji, która jest planowana w Twoim sąsiedztwie i obawiasz się o jej wpływ na Ciebie i środowisko, jeżeli masz problemy w postępowaniu o uzyskanie decyzji środowiskowej, a organy nie akceptują przedstawionej przez Ciebie dokumentacji - skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami!

Specjalizujemy się w kwestiach prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Pomagamy w przypadku trudnych lokalizacji inwestycji, poprawiamy dokumentację środowiskową i usuwamy przeszkody w realizacji inwestycji.

Wspieramy także mieszkańców w egzekwowaniu prawa do czystego środowiska i zdrowych warunków życia.