image1 image2 image3

logo Kary za nielegalną wycinkę drzew orzeczone na starych zasadach

19.01.2017 | j.sz.

 wycinka drzew nowe zasady

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Poważne zmiany mają miejsce także w obszarze karania obób, które wycinkę przeprowadziły nielegalnie przed wejściem w życie nowelizacji. Nasza kancelaria specjalizuje się z powodzeniem od lat w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Zachęcamy Państwa do lektury!

 

Nowe zasady wycinki drzew - zezwolenie rzadko będzie wymagane

Od początku roku 2017 obowiązują nowe zasady związane z wycinką drzew i krzewów w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody.

Prywatni właściciele nieruchomości, jeżeli wycinają drzewa i krzewy na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie mają obowiązku uzyskiwać zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - bez względu na gatunek i wymiary drzewa. Za taką wycinkę nie jest także naliczana opłata. Podstawowym warunkiem jest natomiast brak objęcia nieruchomości na której prowadzona ma być wycinka formami ochrony przyrody (np. obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park narodowy, obszar chronionego krajobrazu) lub ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) - na tych bowiem nieruchomościach na wycinkę należy uzyskać zezwolenie.

Co istotne - z opłat i obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę, zwolniona jest także wycinka drzew i krzewów prowadzona przez rolników na gruntach rolnych - w celu przywrócenia na nich możliwości produkcyjnych. Wycinanie zakrzewień i samosiejwów na terenach rolnych - tzw. czyszczenie ugorów - zostało więc bardzo ułatwione.

Trzeba pamiętać jednakże, że wycinka drzew i krzewów na terenach, gdzie tzw. klasoużytek jest określony jako ‘Lz’ - zakrzaczenia i zadrzewienia lub ‘Ls’ - las - nadal wymaga uprzedniej zmiany klasyfikacji gruntu, ponieważ wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości. Dokonanie całkowitej wycinki na takim terenie, bez wcześniejszej zmiany, w tym tzw. ‘odlesienia’ będzie pociągać za sobą negatywne konsekwencje dla właściciela.

O zezwolenie muszą natomiast wystąpić przedsiębiorcy, którzy zamierzają wycinać drzewa i krzewy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od takiej wycinki będzie naliczana opłata. Stawki opłat ustalą poszczególne gminy w drodze podjęcia stosownych uchwał.

Kary za nielegalną wycinkę drzew, w sytuacji gdy zezwolenie było wymagane, będą nadal naliczane, a podstawowym kryterium pozostaje gatunek wyciętego drzewa oraz jego obwód, a w przypadku zakrzewień - powierzchnia zajęta przez krzewy przeznaczone do wycięcia. Podstawowa kara - to dwukrotność opłaty, która byłaby naliczona w przypadku wycinki za zezwoleniem.

 

Nielegalna wycinka dokonana przed 01 stycznia 2017 roku - nowe zasady karania

Jeżeli przed 01 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie ukarania za nielegalną wycinkę drzew - lecz nie zapadła w tej sprawie ostateczna decyzja, a na nowych zasadach osoba, którą zamierzano ukarać, byłaby zwolniona z konieczności uzyskania zezwolenia - postępowanie zostanie obecnie umorzone z urzędu przez organ.

W stosunku do podmiotów i sytuacji, które w obecnym stanie prawnym nadal wymagają uzyskania zezwolenia na wycinkę - postępowania w sprawie ukarania będą toczyły się nadal.

Korzystna dla ukaranych może okazać się zmiana stawek opłat za wycinkę, a tym samym kar za nielegalne usunięcie drzew. Jeżeli nowa stawka opłaty różnić się będzie od tej sprzed 01 stycznia 2017 r. - na ukaranego nałożona zostanie niższa kara- według tej stawki opłaty, która okaże się niższa - a więc starej, albo nowej. W przypadku nielegalnej wycinki - która została dokonana w stanie wyższej konieczności - np. w sytuacji zagrożenia życia, lub zdrowia - organy powinny odstąpić od ukarania.

Należy pamiętać, że zmiana w obrębie kar za nielegalną wycinkę - dotyczy osób, które prowadziły ją na swoim gruncie. Zasady odpowiedzialności karnej za wycinkę drzew na cudzym gruncie - czyli kradzież drewna - pozostają bez zmian.

 

Masz problemy w związku z wycinką drzew? Starasz się o zezwolenie na nowych zasadach, a może chcesz zmniejszyć wysokość nałożonej kary? Od lat reprezentujemy interesy osób fizycznych i firm w sprawach związanych z ochroną środowiska oraz prawem budowlanym. Skontaktuj się z nami <Kontakt> i skorzystaj z naszego doświadczenia!

 

 


Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

telefon: 884 310 846, 698 748 078, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ul. Zawiszy Czarnego 31d, 35-082 Rzeszów, woj. podkarpackie
NIP: 8133221514