image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Wypadki i incydenty lotnicze – podstawowe informacje

30.06.2015 | n.b.

wypadek incydent zdarzenie lotnicze

Mimo, iż latanie samolotem jest jak dotąd najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania się, to jednak i tutaj dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji – tak zwanych zdarzeń lotniczych.

Zdarzenia lotnicze z kolei można podzielić na dwie kategorie: wypadki lotnicze i incydenty lotnicze.

 

Wypadkiem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie opuściły ten statek powietrzny, i podczas którego:

  • jakakolwiek osoba doznała obrażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia ciała w rezultacie:

- znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego lub

- bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, w tym częścią, która oddzieliła się od danego statku powietrznego, lub

- bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów albo powietrza, wywołanego przez statek powietrzny;

z wyłączeniem tych przypadków, kiedy obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych bądź w wyniku obrażeń zadanych samemu sobie lub przez inne osoby albo kiedy obrażeń ciała doznały osoby odbywające lot bez pozwolenia albo ukrywające się w miejscach, do których zwykle zamknięty jest dostęp dla pasażerów i członków załogi;

  • statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, w rezultacie czego:

- naruszona została trwałość konstrukcji, pogorszeniu uległy techniczne lub lotne charakterystyki statku powietrznego oraz

- wymagane jest przeprowadzenie poważnego remontu lub wymiana uszkodzonego elementu;

z wyłączeniem przypadków przerwy w pracy silnika statku powietrznego albo jego uszkodzenia, jeśli uszkodzeniu uległ tylko silnik, jego osłony albo agregaty wspomagające albo gdy uszkodzone zostały łopaty śmigła, końcówki skrzydła, anteny, ogumienie kół, urządzenia hamowania, owiewki albo gdy na pokryciu są niewielkie wgniecenia albo przebicia;

  • statek powietrzny zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy.

 

Incydentem lotniczym natomiast jest zdarzenie lotnicze, które powstało w związku z użytkowaniem Statku Powietrznego w czasie od chwili, gdy choćby jedna osoba weszła na pokład statku powietrznego z zamiarem odbycia lotu, do chwili opuszczenia przez ostatnią osobę pokładu statku powietrznego, które spowodowało potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa lotu i w którym nikt z załogi lub pasażerów nie odniósł obrażeń, a statek powietrzny nie uległ uszkodzeniu.

W zakresie incydentów lotniczych, wyszczególnia się również poważny incydent lotniczy. Jest to taki incydent lotniczy, którego okoliczności zaistnienia wskazują, iż w jego przebiegu o mało nie doszło do wypadku lotniczego, a to że wypadek się nie zdarzył, jest jedynie szczęśliwym zbiegiem okoliczności.

 

Badaniami zdarzeń lotniczych zajmuje się niezależna komisja, która działa przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jest to Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która kwalifikuje zdarzenia lotnicze do odpowiednich kategorii: jako wypadki lotnicze, incydenty lotnicze oraz poważne incydenty lotnicze.

Badania zdarzeń lotniczych mają na celu ustalenie ich okoliczności i przyczyn oraz wskazanie zaleceń i wniosków dla zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Komisja kieruje się zasadą swobodnej oceny faktów i dowodów. Co należy podkreślić, Komisja badając dane zdarzenie nie orzeka co do winy i odpowiedzialności jego uczestników.

Po zakończeniu badania Komisja sporządza raport końcowy i podejmuje uchwałę w tym zakresie. Raport jest przedstawiany wraz z uchwałą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Warto także wskazać, że wyniki badań Komisji nie są wiążące dla innych organów czy instytucji.

Podsumowując, różnica między wypadkiem lotniczym i poważnym incydentem lotniczym zawiera się jedynie w ich skutkach. Poważne incydenty lotnicze są badane w takim samym trybie jak wypadki lotnicze.