image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę – duże zmiany w prawie budowlanym

03.06.2015 r. | n.b.

zmiany w prawie budowlanym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 27 marca, poz. 443), która wejdzie w życiu już 28 czerwca 2015 r.

Według głównych założeń, ustawa ma usprawnić proces budowlany, w szczególności poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki był przewidziany w dotychczasowym stanie prawnym.

Nowelizacja przewiduje, że wolnostojący dom jednorodzinny będzie można wybudować na podstawie pozwolenia na budowę, jak i na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli lokalizacja domu nie będzie miała wpływu na domy sąsiednie. Nie dotyczy to domów bliźniaków i domów szeregowców (tzw. szeregówek). O możliwości ich wybudowania nadal będzie decydowało otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednym z warunków skorzystania z nowych rozwiązań jest to, że lokalizacja domu nie będzie miała wpływu na domy sąsiednie np. w wypadku, gdy nie będzie ograniczała ilości światła dla innej nieruchomości.

Zgłoszenie robót budowlanych jest prostszą i szybszą drogą do budowy domu. Wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami należy złożyć do starosty (prezydenta miasta), który będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw od naszego zgłoszenia. Po tym okresie, jeżeli starosta (prezydent miasta) nie zgłosi sprzeciwu, czy też nie nałoży obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie można rozpocząć budowę wolno stojącego domu jednorodzinnego, ponieważ uzyskamy tzw. zgodę milczącą. Nie będzie prowadzone w tej sprawie postępowanie administracyjne- nie otrzymamy decyzji.

W przypadku budowy domu na podstawie zgłoszenia wymagane będzie nadal sporządzenie oraz odebranie projektu budowlanego i zawiadomienie powiatowego nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, jak również pobranie dziennika budowy.

Nowelizacja wprowadza rezygnację z obowiązku dołączania do projektów budowlanych oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Rozpoczęcie budowy domu powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech lat od daty wskazanej przez inwestora w zgłoszeniu. Przerwanie budowy nawet na kilka lat nie będzie miało wpływu na ważność zgłoszenia.

Budowa domu na podstawie jedynie zgłoszenia robót budowlanych niewątpliwie jest ogromnym ułatwieniem, jednakże wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy to od inwestora będzie należeć decyzja, czy rozpocznie budowę wolnostojącego domu jednorodzinnego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenia robót budowlanych.