image1 image2 image3

radca prawny rzeszow  Kompetencje wójta, a upoważnienie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych

28.07.2014 | k.h.

uprawnienia burmistrza

Jedną z wad czynności prawnych dokonywanych przez organy administracji jest działanie ich przedstawicieli bez należytego umocowania. Niniejszy artykuł wskazuje, w jakim zakresie decyzję administracyjną może podpisać w imieniu wójta osoba przez niego upoważniona, a kiedy nie będzie to możliwe.

Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 39 ust. 2, przyznaje wójtowi możliwość upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dysponuje szczególnym uprawnieniem do delegowania pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. W/w upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ma charakter swoistego pełnomocnictwa administracyjnego, dopuszczającego do bezpośredniego zastępstwa wójta w sferze jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego.

Samo udzielenie upoważnienia nie powoduje utraty możliwości działania przez upoważniającego – wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ponieważ decyzje wydawane są w jego imieniu Upoważnienie pracownika do wydawania decyzji administracyjnych może mieć charakter czasowy, bądź może zostać udzielone bezterminowo.  

Podkreślić należy, że dokonanie upoważnienia w warunkach art. 39 ust. 2 u.s.g. jest wyłącznym uprawnieniem burmistrza, wójta, czy prezydenta miasta, zaś dla jego skutecznego zrealizowania konieczne jest zachowanie formy pisemnej, z podaniem daty, od której obowiązuje lub okresu na jaki jest udzielone, skierowanie do konkretnej osoby i  wskazanie w sposób precyzyjny zakresu przekazanych uprawnień (wyrok WSA w Warszawie z 31 lipca 2008 r., IV SA/Wa 762/08, CBOSA). Samo delegowanie uprawnień do wydawania decyzji może też obejmować różne okresy i mieć charakter ciągły lub czasowy. Możliwym jest również wydanie upoważnienia do wydania decyzji w konkretnej sprawie administracyjnej.

Istotnym aspektem udzielania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych jest jego fakultatywny charakter, dlatego też do wójta należy ocena, czy i w jakim zakresie udzielenie upoważnienia jest konieczne.

Decyzje wydawane z upoważnienia przez pracownika urzędu mają taką samą moc prawną jak decyzje wydawane bezpośrednio przez osobę wójta (burmistrza, prezydenta miasta).