image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego po dwóch latach obowiązywania ustawy

25.07.2014 | p.g.

zakup nieruchomości

Kwestie stosunków prawnych związanych z zakupem nieruchomości regulują między innymi przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z 2012 roku.

Jednym z zadań tej ustawy jest ograniczenie ryzyka, jakie ponosi konsument z związku z zakupem nieruchomości na podstawie tzw. umów deweloperskich.

Po dwóch latach obowiązywania wspomnianej ustawy Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurencji podał wyniki analiz dotyczących stosowania jej przepisów. Badaniu zostali poddani między innymi deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe i banki.

Ze zgłoszonych postulatów w zakresie zmian wspomnianej ustawy wymienia się:

  • kwestie dotyczące umowy rezerwacyjnej, która jest zawierana pomiędzy deweloperem i nabywcą, a jej przedmiotem jest wyłączenie lokalu ze sprzedaży na określony czas;
  • doprecyzowanie informacji, które deweloper musi zamieścić w prospekcie informacyjnym w tym, kwestię informowania konsumentów o planowanych inwestycjach w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości;
  • kwestię możliwości odmowy dokonania odbioru nieruchomości, w przypadku gdy zawiera ona istotne wady. W takiej sytuacji przewidziano możliwość wstrzymania odbioru do czasu usunięcia usterek przed dewelopera.

W pierwszej połowie 2014 r. UOKiK wydał około 30 decyzji kwestionujących działania deweloperów, między innymi w zakresie wzorców umownych i zamieszczania w nich klauzul niedozwolonych.

Najczęściej stosowaną praktyką było zastrzeganie we wzorcu umowy przedwstępnej, że kosztami zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania obciążony będzie wyłącznie konsument. Do opłat tych należą koszty taksy notarialnej, podatek VAT, opłaty za wpis w księdze wieczystej oraz za wydanie wypisu z aktu notarialnego. Zgodnie z prawem obowiązek uiszczenia tych opłat ciąży na deweloperze.

Zastrzeżenia UOKiK budziły również postanowienia przyznające przedsiębiorcy prawo do wskazania kancelarii notarialnej, w której zostanie zawarta umowa sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z prawem deweloper nie może ograniczać konsumentowi prawa wyboru kancelarii notarialnej, w której ta umowa ma zostać zawarta.

Nieuczciwą praktyką stosowaną przed deweloperów było również pozbawianie konsumentów prawa do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy jej warunki uległy zmianie. Między innymi dochodziło do oddawania do użytku lokali o mniejszej powierzchni, ze zmianami technologicznymi, a nawet podniesienia ceny mieszkania w przypadku zmiany stawek opodatkowania. Zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których zaliczają się cena czy powierzchnia nabywanego mieszkania, konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Źródło :

http://www.administrator24.info/artykul/id6474,dzialania-deweloperow-pod-lupa-uokik, 22.07.2014 r.