image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Jak prawidłowo zorganizować imprezę masową?

24.07.2014 | p.ł.

organizacja imprez masowych

Lato to czas organizacji licznych wydarzeń, takich jak pikniki, koncerty, przeglądy, zloty, zawody sportowe etc. Większe wydarzenia tego typu będą spełniać przesłanki do uznania ich za imprezy masowe. Warto wiedzieć, jak prawidłowo organizuje się imprezę masową.

Na wstępie należy zacząć od wyjaśnienia czym jest impreza masowa. By ułatwić zdefiniowanie tego pojęcia należy sięgnąć do art. 3 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w którym znajdziemy pojęcie „imprezy masowej”. Zaczynając od organizacji takiego wydarzenia należy sprawdzić czy spełnia ono kryteria stawiane przez ustawę pod względem ilości uczestników. Jeśli chodzi o organizację imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem to liczba miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. Na hali sportowej liczba ta wynosi nie mniej niż 500, a przy organizacji masowej imprezy sportowej na stadionie liczba ta wynosi nie mniej niż 1000, na hali sportowej nie mniej niż 300 udostępnionych miejsc.

Uwaga! Liczbę miejsc wyznacza się według norm prawa budowalnego i przepisów przeciwpożarowych, gdzie bierzemy pod uwagę nie liczbę zaproszonych gości tylko potencjalnie, maksymalną i dopuszczalną przez prawo liczbę osób jaka mogłaby znaleźć się na terenie imprezy. Imprezą masową może być również niewielkie wydarzenie, jeśli ma odbyć się na stadionie. Ważne jest by dokładnie ustalić liczbę miejsc, ponieważ jej zaniżenie grozi odpowiedzialnością za zorganizowanie imprezy masowej bez odpowiedniego zezwolenia.

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie mają zastosowania do imprez organizowanych między innymi w : kinach, teatrach, domach kultury i podobnych obiektach, bez względu na liczbę gości. Należy jednak zapamiętać, że pomimo tego iż impreza nie mieści się pod pojęciem „masowej” nie możemy zapominać o obowiązku przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kolejnym etapem jest ustalenie czy organizowana przez nas impreza masowa będzie odpłatna, czy będą na niej sprawdzane bilety, czy może będzie ona dostępna dla publiczności bez konieczności wniesienia opłaty. Jest to ważne, ze względu na fakt, że w przypadku odpłatności organizator powinien posiadać ubezpieczenie OC na wypadek szkody wyrządzonej uczestnikom.

Nawet jeśli nasze wydarzenie jest nieodpłatne warto wykupić ubezpieczenie OC, ponieważ to organizator ponosi odpowiedzialność za szkody w sposób bezpośredni, czyli bierze na siebie ryzyko i koszty odszkodowań.

Jeśli uda nam się ustalić te informację powinniśmy przejść do kolejnego kroku jakim jest uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Pamiętajmy, że jest to najważniejszy obowiązek organizatora. Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

We wniosku tym konieczne jest zamieszczenie między innymi:

  • Programu i regulaminu imprezy
  • Planu obiektu
  • Opinii na temat bezpieczeństwa, którą uzyskujemy od Policji, Straży Pożarnej i Pogotowania Ratunkowego

Kompletność takiego wniosku jest bardzo istotna, ponieważ to od niego zależy czy Nasza impreza dojdzie do skutku.

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Za jego wydanie należy uiścić opłatę skarbową.

Pamiętajmy o dotrzymaniu tego terminu, bo po jego upływie wniosek nie zostanie rozpatrzony, na co nie służy nam odwołanie.

Jeśli już złożymy wniosek w wyznaczonym przez ustawę terminie, organ rozpatrujący w ciągu 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia ma obowiązek wydać decyzję zezwalającą lub odmawiającą zgody na zorganizowanie imprezy masowej. Od tej decyzji możemy wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które dokonuje rozpatrzenia w terminie 4 dni od jego wniesienia. Organ właściwy może stwierdzić, że impreza, którą chcemy zorganizować stanowi imprezę masową podwyższonego ryzyka, a co do takiej obowiązują dodatkowe obostrzenia.

Uzyskanie zezwolenia, jak wspomniano wcześniej to najważniejszy obowiązek organizatora, ale nie jedyny. Musimy pamiętać również o zapewnieniu udziału służb porządkowych i informacyjnych. Osoby wchodzące w skład takich służb powinny być odpowiednio przeszkolone, ponieważ ich zadaniem jest dbanie o prawidłowość i bezpieczeństwo podczas imprezy oraz zwalczanie niezgodnych z prawem zachowań uczestników. Dodatkowo każde impreza masowa powinna posiadać kierownika do spraw bezpieczeństwa. Osoba taka musi spełniać szereg wymogów, które zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kolejnym obowiązkiem organizatora jest zapewnienie odpowiedniego przystosowania terenu, na którym ma odbyć się nasza impreza. Należy zadbać o zorganizowanie:

  • Zaplecza higieniczno-sanitarnego
  • Sprzętu ratowniczego i gaśniczego
  • Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych

Uwaga ! Każdy uczestnik powinien mieć możliwość zapoznania się z regulaminem imprezy masowej i obiektu, który musi być zamieszczony w miejscy ogólnodostępnym i widocznym.

Jako organizator musisz pamiętać o przygotowaniu instrukcji na wypadek pożaru lub podobnego zagrożenia!

Warto wiedzieć, że organizator może być narażony na pewne kary wynikające z faktu niedopełnienia wszystkich obowiązków.

Po pierwsze- Zgodnie z brzemieniem art. 58 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:

  1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi,
  • podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

Do drugie-niezastosowanie się przez organizatora do wymogów bezpieczeństwa imprezy grozi karą grzywny, przerwaniem lub wydaniem zakazu przeprowadzania imprez masowych.

Na zakończenie warto zapamiętać, że jeśli impreza odbywa się na terenie prywatnym, zamkniętym, nieogólnodostępnym np. w domu prywatnym, ogrodzie, restauracji i nie wiąże się z wykorzystaniem ulicy lub drogi czyli zajęciem pasa drogowego, ulicy, chodnika lub pobocza to nie wymaga uzyskania żadnych szczególnych zezwoleń urzędowych. W takiej sytuacji odbywa się ona na podstawie umowy czy ustaleń pomiędzy właścicielem terenu, a organizatorem.

Artykuł ten ma wskazać podstawowe wymogi jakie obowiązują podczas organizacji imprez masowych lub podobnych wydarzeń. Jeśli chcesz, aby Twoja impreza została zorganizowana w sposób zgodny z prawem i bez nieprzewidzianych incydentów skorzystaj z naszej pomocy i dowiedz się jakie inne formalności musisz dopełnić, by nie ponieść niepotrzebnych kosztów związanych z nieprawidłowym zaplanowaniem takiego wydarzenia.

 

Czytaj także nasz artykuł o odszkodowaniu za wypadek na imprezie masowej Więcej...

 

Mamy doświadczenie w obsłudze prawnej organizacji imprez masowych. Pomagamy także ofiarom wypadków podczas imprez, koncertów, pokazów, pikników etc. Skontaktuj się z nami <Kontakt z Kancelarią>.