image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zmiany przepisów o dostępie do zawodów regulowanych, a personel lotniczy

10.07.2014 | p.g.

prawo lotnicze zmiana ustawy

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 678) zmienia: art. 94, art. 95, art. 96, art. 105 oraz załącznik nr 6 do ustawy Prawo lotnicze.

Nowelizacja stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. W zakresie przepisów Prawa lotniczego dotyczy pilota, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego i technika awionika. Zmiana ta wynika z opublikowanego w dniu 25 listopada 2011 r. przez Komisję Europejską rozporządzenia administracyjnego dotyczącego załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1).

Rozporządzenie to zawiera nowe i wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE wymagania dotyczące szkolenia, licencjonowania i badań lotniczo-lekarskich pilotów w lotnictwie cywilnym. W związku z tym postanowiono zrezygnować z warunków istniejących przy wydawaniu licencji lotniczych oraz świadectw kwalifikacji, koniecznością wykształcenia kandydata, tak aby dostosować przepisy krajowe do wyższych rangą przepisów rozporządzenia unijnego. Ponad to nowelizacja uchyla licencję radiooperatora pokładowego oraz przepisy dotyczące uznawania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego.

Warto zauważyć, że poszerzono też katalog specjalności członków personelu lotniczego, gdzie zrezygnowano z badań lotniczo-lekarskich. Są to:

  • pilot motolotni;
  • mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych;
  • mechanik lotniczy obsługi technicznej;
  • skoczek spadochronowy.

Uzasadnieniem wyłączenia badań lekarskich pilotów motolotni oraz mechaników poświadczenia obsługi statków powietrznych i mechaników lotniczych obsługi technicznej jest fakt, że specjalności te są uregulowane przez prawo krajowe. Wymóg posiadania badań w przypadku tych zawodów nie jest oparty na żadnych regulacjach prawa międzynarodowego.

W stosunku do personelu technicznego przepisy europejskie dotyczące licencji mechaników nie wymagają od nich wspomnianych wyżej badań.

Zmiana zacznie obowiązywać od dnia 10 sierpnia 2014 r.