image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Nowelizacja ustawy prawo lotnicze

04.07.2014 | p.g.

prawo lotnicze nowelizacja

 

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono informację, iż w dniu 17 czerwca 2014 r. zostały przyjęte założenia do projektu nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Zmiany mają umożliwić lądowanie samolotom cywilnym na lotniskach wojskowych w trakcie wykonywania zadań na rzecz sił zbrojnych. Dzięki tym regulacjom cywilne, transportowe statki powietrzne będą mogły zabezpieczyć wycofywanie polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. MON zakłada, że w tym roku pomoże to zaoszczędzić w budżecie państwa ok 36 mln zł, a w latach 2015-2016 około 74 mln zł.

Dodatkowo mają zostać wprowadzone ułatwienia dotyczące transportu ładunków wielkogabarytowych i niebezpiecznych na miejsce załadunku lub wyładunku.

Należy zaznaczyć, że każde udostępnienie lotniska wojskowego będzie wymagało zgody Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP i jednostki organizacyjnej, która użytkuje lotnisko wojskowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo związane z eksploatacją lotniska wojskowego konieczne będzie udostępnianie przez MON aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych danego lotniska. Informacje te będą zamieszczane w AIP, czyli Zintegrowanym Zbiorze Informacji Lotniczej, który jest publikowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Nie będzie jednak konieczności wpisywania do rejestru lotnisk cywilnych, lotniska wojskowego, które jest wykorzystywane przez samoloty cywilne. Rozwiązanie takie wypływa z metod przyjętych i stosowanych na całym świecie przez kraje NATO, gdzie są powszechnie wykorzystywane statki powietrzne w celach wojskowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze ma na celu dostosowanie tej ustawy do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w sferze żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, praw pasażerów, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego. Nowelizacja ta ma zapewnić zgodność przepisów krajowych z zakresu lotnictwa cywilnego z prawem UE.

Główne założenia nowelizacji polegają na:

  • wprowadzeniu odwołań w ustawie do nowych przepisów prawa UE;
  • wprowadzeniu sankcji z tytułu nieprzestrzegania wymagań i obowiązków ustalonych w prawie UE;
  • wprowadzeniu przepisów kompetencyjnych dla organów administracji krajowej do działania w zakresie określonym prawem UE;
  • uzupełnieniu katalogu opłat lotniczych o czynności administracyjne wynikające z przepisów prawa UE lub z nimi związane;
  • wprowadzeniu alternatywnych dla przepisów prawa UE rozwiązań w przypadkach, gdy to prawo dopuszcza działanie państwa członkowskiego UE np. system zachęt o charakterze finansowym w żegludze powietrznej, system finansowania służb terminalowych na lotniskach wyłącznych;
  • zastąpieniu obecnego modelu wykonywania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kompetencji Krajowego Organu Wykonawczego, gdyż obecnie przyjęty model skargowości powoduje, iż toczy się wiele postępowań administracyjnych dotyczących tego samego stanu faktycznego i prawnego.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe dane dotyczące zmian, należy wspomnieć, że będą one obejmowały prawa pasażerów i zmiany obecnego modelu wykonywania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kompetencji Krajowego Organu Wykonawczego, ponieważ obecny model dotyczący składania skarg powoduje, że toczy się mnóstwo postępowań administracyjnych dotyczących tego samego stanu faktycznego i prawnego.

Nastąpi również:

  • aktualizacja ustawy w zakresie odwołania do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniającego rozporządzenie(WE)nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 201 z 03.08.2010, str.1), które przestanie obowiązywać 1 stycznia 2015 r.
  • uchylenie delegacji zawartej w art. 127 ust.8 ustawy- Prawo lotnicze
  • uregulowanie w ustawie systemu zachęt o charakterze finansowym w zakresie obszaru przepustowości, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 390/2013.

W ustawie powstanie również katalog administracyjnych kar pieniężnych za stwierdzenia naruszenia obowiązków organów służb ruchu lotniczego (ATS), obowiązków operatorów, obowiązków organów zarządzających portami lotniczymi, obowiązków dotyczących postępowania w razie występowania zdarzeń krytycznych, obowiązków monitorowania zgodności ze środkami ATFM, obowiązków członków personelu lotniczego zaangażowanych w zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM) w zakresie przestrzegania wymogów dodatkowych.

Zmiany nie ominą też spraw dotyczących personelu lotniczego, mianowicie chodzi o dostosowanie nazewnictwa specjalności personelu lotniczego do prawa UE, rozszerzenie katalogu specjalności, dla których wydawane są licencje personelu lotniczego oraz dostosowywanie przepisów ustawy dotyczących Naczelnego Lotnictwa Cywilnego, centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników do prawa UE w zakresie wydawania certyfikatów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników. Ponadto planowane są zmiany w zakresie samego egzaminowania personelu lotniczego.

Dodatkowo zostaną określone sankcję za nieprzestrzeganie tzw. slotów, zapewnienie skutecznej ochrony koordynatora w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych oraz za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ustalania taryf.

Źródło:http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1406,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawolotnicze.html