image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Zatrzymanie prawa jazdy, a utrata uprawnień do kierowania pojazdami

03.07.2014 | p.g.

droga

Przepisy dotyczące sytuacji zatrzymania prawa jazdy oraz odebrania uprawnień do kierowania pojazdami wprowadzone zostały między innymi przez ustawę o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Regulacja przywołanej ustawy rodzi szereg wątpliwości natury prawnej. Przypadki, z którymi zetknęliśmy się w Kancelarii wskazują na to, iż w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów przywołanej ustawy, w wydawanych przez organy decyzjach niejednokrotnie pojawiają się błędy, w tym również w zakresie prawidłowości pouczenia strony o jej prawach i obowiązkach, co wiąże się w naszej ocenie z nieprecyzyjnym ujęciem w ustawie instytucji prawnych wskazanych w tytule artykułu.

Należy zwrócić uwagę, na konieczność rozróżnienia okoliczności zatrzymania prawa jazdy, od czynności pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami. By lepiej to zobrazować należy przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r., znak sprawy: II SA/Rz 803/13. W przywołanym orzeczeniu sąd stwierdził, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie jest tożsama z decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Wniosek ten sąd oparł na treści art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kierujących pojazdami.

Z pośród wielu wątpliwości związanych z redakcją przepisów ustawy wskazać należy na jej art. 10, który stanowi, że prawo jazdy jest wydawane w formie decyzji, natomiast zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy zatrzymanie prawa jazdy i uprawnień do kierowania jest dokonywane w formie decyzji administracyjnej.

W przypadku zatrzymania kierowcy w sytuacji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, przed wejściem w życie ustawy to Policja kierowała taką osobę na badania lekarskie i psychologiczne. Obecnie zadanie to spoczywa na urzędnikach starostw powiatowych, co skutkuje wprowadzeniem dodatkowych procedur i wydłuża czas załatwienia spraw.

Należy wskazać także na wyrokNaczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2007 r., sygn. I OSK 1363/06, który dotyczy między innymi praktyki stosowanej przez organy wydające decyzje administracyjne w przedmiocie skierowania kierowcy na kontrolne badanie kwalifikacji w razie przekroczenia przewidzianego ustawą limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W przywołanym orzeczeniu sąd zakwestionował kompetencję organu do precyzowania terminu, w jakim powinno zostać przeprowadzone kontrolne badanie kwalifikacji kierowcy. Z uwagi na fakt, że przyznana organowi przez ustawodawcę możliwość skierowania kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami mechanicznymi w istotny sposób wkracza w sferę uprawnień jednostki, istotnym wydaje się zapewnienie prawidłowego stosowania przez organy administracyjne norm prawa w tym zakresie.