image1 image2 image3

radca prawny rzeszow Wdrażanie dyrektywy ściekowej w Polsce a zadania gminy– wybrane zagadnienia

30.06.2014 | a.sz.

kanał

Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wdrożenia do krajowego porządku prawnego Dyrektwy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonania jej postanowień.

Polski ustawodawca w art. 43 ustawy prawo wodne, realizując powyżej wskazany obowiązek, zobowiązał aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 do wyposażenia się w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków.

Terminy oraz wymogi inwestycyjne określone zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Konsekwencją powyższego jest nałożenie na gminy obowiązku realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury związanej z oczszyszczaniem ścieków w ramach realizacji wspomniajego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Istotną kwestią dla gmin jest sposób finansowania tych inwestycji, a także skutki nie wykonania inwestycji w wyznaczonym we wspomnianym programie terminie.

Warto wskazać, że Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych sporządzony w 2003 r. był kilkakrotnie aktualizowany. Program zakładał początkowo, iż realizacja przez gminy zadań w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków ma być zakończona do 31 grudnia 2015 r. dla aglomaracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15000, zaś w przypadku aglomeracji o RLM powyżej 15000 do dnia 31 grudnia 2010 r. Jednakże wdokonanych aktualnzacjach Programu przyjęto warunkowo możliwość zrealizowania inwestycji dla poszczególnych aglomeracji nie później niż do końca 2015 r.

Program zakładał, ze realizacja wymienionych w nim zadań finansowana będzie przez gminy w ramach środków własnych a także poprzez dofinansowanie pochodzące z funduszy krajowych i unijnych. Warto wspomnieć, że szacując wysokośc nakładów inwestycyjnych określono je początkowo na 35,4 mld zł. W programie zwracano uwagę na możliwe problemy z pozyskaniem środków na realizację przewidzianych w nim inwestycji i wskazano, że w razie ich braku finansowanie należy ograniczyć do oczyszczalni ścieków i kolektorów doprowadzających. Na uwagę zasługuje, iż w kolejnych aktualizacjach Programu dokonano podziału aglomeracji na aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypenienia wymogów Traktatu Akcesyjnego oraz inne aglomeracje.

Gminy objęte Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych mają czas do końca 2015 r. na realizację przewidzianych w tym programie inwestycji.